Text Size

การพัฒนาการดำเนินงานเสริมสร้างวินัยในตนเองของนักเรียนโรงเรียนฮั่วเคี้ยว อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ (The Development of Students' Self-Discipline Reinforcement, Hua Chew School, Muang District, Buriram Province.)

ชื่อเรื่อง    การพัฒนาการดำเนินงานเสริมสร้างวินัยในตนเองของนักเรียนโรงเรียนฮั่วเคี้ยว อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์ (The  Development  of  Students'  Self-Discipline  Reinforcement,  Hua Chew  School, Muang  District,  Buriram Province.)

ชื่อผู้วิจัย  1.กมลรส  บุญศักดาพร  2.วัฒนา  ไกรสูรย์


บทคัดย่อ 

การมีวินัยในตนเองเป็นพื้นฐานของการควบคุมตนเองให้เกิดวินัยในสังคม  วินัยในโรงเรียนจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับนักเรียน  เพราะโรงเรียนเปรียบเสมือนแบบจำลอง  ซึ่งจำลองบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในสังคม  ให้นักเรียนได้ฝึกฝนและปฏิบัติ  เมื่อนักเรียนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในภายหน้าจะเป็นผู้ที่มีวินัยในตนเองสามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข  ส่งผล  ไปถึงความเจริญก้าวหน้าของประเทศต่อไป  การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนาการดำเนินงานเสริมสร้างวินัยในตนเองของนักเรียนด้านความสะอาด โดยใช้หลักการวิจัยปฏิบัติการ  (Action  Research)  2  วงรอบ  แต่ละวงรอบประกอบด้วย  การวางแผน  (Planning)  การปฏิบัติ  (Action)  การสังเกต  (Observation)  และการสะท้อนผล  (Reflection)  กลุ่มผู้ร่วมศึกษาค้นคว้า  จำนวน  4  คน  ประกอบด้วย  ผู้ศึกษาค้นคว้าและครูประจำชั้น  ป.1  ป.2  และ  ป.3  ห้องละ  1  คน  นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย  จำนวน  35  คน  กลุ่มผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม  จำนวน  16  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  ประกอบด้วย  แบบสัมภาษณ์  แบบสังเกต  และแบบบันทึก  การตรวจสอบข้อมูลใช้เทคนิคการตรวจสอบข้อมูลแบบหลายมิติ  และนำเสนอผลการศึกษาค้นคว้าโดยวิธีการพรรณนา  

ผลการศึกษาค้นคว้า  พบว่า  การพัฒนาการดำเนินงานเสริมสร้างวินัยในตนเองของนักเรียนด้านความสะอาดโรงเรียนฮั่วเคี้ยว  อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์  โดยใช้กลยุทธ์  การประชุมระดมสมอง  และการนิเทศ  เกี่ยวกับการปฏิบัติกิจกรรมในการพัฒนา  จำนวน  4  กิจกรรม  คือ  กิจกรรมโฮมรูม  กิจกรรมส่งเสริมอนามัยโรงเรียน  กิจกรรมนักเรียนตัวอย่าง และกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน  ส่งผลให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย  มีการปรับพฤติกรรมการมีวินัยในตนเองดีขึ้นทั้ง  3  ด้าน  คือ  1)  ด้านความสะอาดเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยของร่างกาย  เครื่องใช้ส่วนตัว  2)  ด้านการรักษาความสะอาดของห้องเรียน  3)  ด้านความสะอาดเขตพื้นที่รับผิดชอบ  พบว่า  นักเรียนกลุ่มเป้าหมายมีพฤติกรรมเหมาะสม  แต่ยังมีส่วนน้อยมีพฤติกรรมยังไม่เหมาะสม  ที่ยังต้องดำเนินการปรับปรุงในวงรอบที่ 2 โดยใช้กลยุทธ์ การประชุมระดมสมอง  และการนิเทศ  ผู้ศึกษาค้นคว้าได้นำข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในการดำเนินงานในวงรอบที่ 1  
มาปรับปรุงแก้ไขการพัฒนาความมีวินัยในตนเองด้านความสะอาดของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายที่ยังขาดความตระหนักและไม่เห็นความสำคัญของการมีวินัยในตนเองด้านความสะอาด  โดยเน้นการดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเป้าหมายที่ยังไม่ปรับพฤติกรรมและใช้กิจกรรมในการพัฒนาการจัดกิจกรรม  คือ  กิจกรรมโฮมรูม  กิจกรรมส่งเสริมอนามัยโรงเรียน  กิจกรรมนักเรียนตัวอย่าง และกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน  ทำให้นักเรียนดังกล่าวพัฒนาตนเองได้  อย่างเหมาะสม

โดยสรุป  การพัฒนาการดำเนินงานเสริมสร้างวินัยในตนเองของนักเรียน  โรงเรียนฮั่วเคี้ยว อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์  โดยใช้กลยุทธ์การประชุมระดมสมอง และการนิเทศ เมื่อครบ 2 วงรอบ  ทำให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานครบทุกขั้นตอน และสามารถแก้ปัญหานักเรียนที่ขาดวินัยในตนเองด้านความสะอาดได้ในระดับที่น่าพอใจ  ดังนั้นโรงเรียนจึงต้องดำเนินการเสริมสร้างวินัยอย่างต่อเนื่อง  จึงควรนำกลยุทธ์ดังกล่าวไปใช้พัฒนาในโรงเรียนอื่นต่อไป

คำสำคัญ  :  เสริมสร้างวินัยในตนเอง


Abstract

Self-discipline is self-control and self-restraint to social discipline and be able successful in life. The purposes of this study was to develop the students' self-discipline reinforcement  on the clean used action  research  in  2  cycles. Each cycle involved the stages of: planning, action, observation, and  reflection. The study group participants were 4 consist of  researcher, and 3 teachers of Prathomsuksa 1,2 and 3. The target group were 37 students and 16 informants. The instruments used in data collection include interviews, observation, record and evaluation. Triangulation  technique  was  used  for  analyzing  the  data and presentation of the data were analyzed by description method.

The results of this study found that the development of students' self-discipline reinforcement, Hua Chew School, Muang District, Buriram Province. The strategy used in the development were  brainstorming and  supervision with 4 activities;  1) Home room activities  2) School health promotion activities  3) Good students  4) Home visit activities. The most of students in the target group with  behavior modification and self-discipline is better on 3 sides  :  1) The cleanliness for good health  2) the cleanliness of the classroom, 3) the cleanliness  responsible areas. But there are a few inappropriate behavior, still need to continue to developed in the 2 cycle by using the same strategy found that all students improved self-discipline and behavior is better.

In summary, the development of students' self-discipline reinforcement, Hua Chew School, Muang District, Buriram Province. The strategy used in the development were  brainstorming and  supervision with 4 activities in 2 cycle can solve problems that students lack self-discipline to clean in a satisfactory level. Therefore, schools need to strengthen the discipline continued. This strategy should be developed in other schools.

Keywords  :  Self-discipline

รายละเอียดเพิ่มเติม

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เรื่อง  ทรัพยากรธรรมชาติ 

ในท้องถิ่น  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   ชั้นประถมศึกษาปีที่  3

ปีการศึกษา  2551

Site Login