ksjteachertest59

โรงเรียนจตุคามสามัคคีวิทยา จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อบรรจุแต่งตั้งในสถานศึกษาสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ เขต ๒ เขต ๓ และ เขต ๔ ที่ว่างอยู่ รวม ๓๔ อัตรา มีผู้สมัครที่มีสิทธิ์สอบทั้งสิ้น ๒๙๙ คน โดยมีการสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ในวันที่ ๓-๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ สนามสอบโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สำหรับการสอบข้อเขียน เป็นข้อสอบจากส่วนกลางซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มอบให้มหาวิทยาสวนดุสิตเป็นผู้ออกข้อสอบ เป็นข้อสอบกลางใช้ในทุกจังหวัดที่เปิดสอบ และในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ นายประเสริฐ บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประธาน อกศจ.บุรีรัมย์ , นายพีระ รัตนวิจิตร ผอ.สำนักบริหารการศึกษาภาคบังคับ สพฐ. ,นายไพบูลย์ อินทร์งาม ผู้แทนจาก กคศ. และนายกิตติ บุญเชิด ผอ.สพม.เขต ๓๑ กรรมการสนับสนุนการดำเนินการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษารับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๑๔ ตรวจเยี่ยมสนามสอบคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาที่บุรีรัมย์ ซึ่งการดำเนินการจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่พบปัญหาแต่ประการใด ...(ศากุน ศิริพานิช...รายงาน)

รายละเอียด
jatukhamk59

โรงเรียนจตุคามสามัคคีวิทยา จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

โรงเรียนจตุคามสามัคคีวิทยา จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช" เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ นายราชวุฒิ วุฒิยาสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนจตุคามสามัคคีวิทยา ได้นำคณะครูและนักเรียนจัดกิจกรรมทำบุญใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทวมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมทั้งได้จัดกิจกรรมทำความดีโดยการทำความสะอาด เก็บขยะภายบริเวณโรงเรียน บริเวณวัดบุก้านตง และบริเวณหมู่บ้าน ซึ่งเป็นการทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลด้วย อีกทั้งเป็นการสร้างและปลูกฝังจิตสำนึกในการจงรักภักดิีดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ อีกด้วย ราชวุฒิ วุฒิยาสาร เครือข่าย ปชส.บร.๑/รายงาน

รายละเอียด
panyasomwan59

โรงเรียนบ้านตะโก จัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร

๒ ธนวาคม ๒๕๕๙ โรงเรียนบ้านตะโก จัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (๕๐ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีนายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานในพิธี โดยข้าราชการครู ผู้นำชุมชน ผู้ปกครองและนักเรียนได้ร่วมกันตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง และร่วมถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ ในงานนี้โรงเรียนได้จัดมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่เรียนดีจากทุกชั้นเรียน ทุนละ ๕๐๐ บาท จำนวน ๓๙ ทุนเป็นเงินรวมทั้งสิ้น ๑๙,๕๐๐ บาท โดยได้รับทุนสนับสนุนจากคณะครูผู้นำชุมชนและร้านค้าต่าง ๆ นอกจากนี้นักเรียน ครู และผู้ปกครองนักเรียนได้ร่วมกันแปรอักษรเป็นรูปเลข ๙ และรูปหัวใจ ซึ่งแสดงถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ นอกจากนี้นักเรียนได้ขับร้องเพลงประสานเสียงและจินตลีลาประกอบเพลง รักพ่อ...ไม่มีวันพอเพียง และขับร้องเพลง เล่าสู่หลานฟัง การเขียนความดีที่ตั้งใจจะทำในรูปแบบของต้นไม้แห่งความดี หลังจากเสร็จพิธีได้รับประทานอาหารร่วมกัน...... นายธนภัทร สิริวาส ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะโก ได้กล่าวว่า “การจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร ในครั้งนี้นอกจากเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช แล้ว ยังเป็นการได้แสดงถึงความร่วมมือระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน และฝึกให้นักเรียนได้ปฏิบัติงานจริงและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยอีกด้วย ขอขอบคุณคณะครูผู้ปกครองและชุมชนที่วยกันจัดงานจนสำเร็จลุล่วงด้วยดี”.....(ธนภัทร สิริวาส รายงาน / ธนชิต แสนดี -ธนารักษ์ นาคศรี ถ่ายภาพ)

รายละเอียด
editlearningproblem59

แก้ปัญหาเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียน

โรงเรียนวัดขี้ตุ่นได้จัดกิจกรรมการแก้ไขปัญหาเด็กที่มีความบกพร่องทางการอ่านและเขียนภาษาไทยตั้งแต่ภาคเรียนที่1จนถึงปัจจุบัน ซึงคณะครูได้ให้ความสำคัญต่อปัญหานี้ และได้จัดตารางเรียนซ่อมเสริมและจัดครูผู้สอนที่มีความรู้ด้านภาษาไทยเป็นผู้สอนซ่อมเสริม และผลิตสื่อให้เหมาะกับปัญหาขแงแต่ละคน ซึ่งมีเด็กบางส่วนก็ได้กลับไปเรียนในกลุ่มเด็กปกติแล้ว แต่ส่วนมากก็ยังมีปัญหา ทางโรงเรียนจึงแก้ปัญหาหลายๆด้านเช่น ออกเยี่ยมบ้าน ทำ MOUข้อตกลงเพื่อดูแลกำกับติดตามเด็กทั้งที่บ้านและโรงเรียนของครูและผู้ปกครอง ซึ่งผลที่คาดหวังจะให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีขึ้นและจะทำเช่นนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าปัญหาจะหมดไป

รายละเอียด
palangpandin59

รวมพลังแห่งแผ่นดิน

เมื่อวันอังคารที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ โรงเรียนวัดขี้ตุ่นได้จัดกิจกรรม"รวมพลังแห่งแผ่นดิน" ผ่านการถ่ายทอดสดของกรมประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐.น.โดยร่วมเคารพธงชาติแล้วประธานในพิธีคือ ผู้อำนวยการโรงเรียนนำกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จากนั้นร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีพร้อมกันทั่วประเทศ แล้วผู้อำนวยการให้โอวาทนักเรียนปลูกจิตสำนึกให้รักและภักดิ์ดีต่อพระมหากษัตริย์เวลา ๐๙.๐๐ น.ร่วมกันปลูกต้นไม้ของพ่อ จากนั้นร่วมกันนำต้นไม้ที่ยืนต้นตายมาทำต้นไม้แห่งความดี ตัดกระดาษสีขาวทำหัวใจเขียนบันทึกความดีถวายพ่อหลวงเวลา ๑๐.๐๐ น.ร่วมกันไปที่วัดใกล้บ้านนั่งสมาธิ ฟังเทศน์จากพระคุณเจ้า จากนั้นถวายภัตตาหารเพล ช่วงบ่าย บำเพ็ญประโยชน์โดยการเก็บขยะตามถนนในหมู่บ้าน วัดและทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน และทุกคนจะร่วมกันทำความดีตลอดไปจนเป็นนิสัย เพื่อเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

รายละเอียด
kantonggame59

ก้านตงเกมส์ ๕๙ โรงเรียนจตุคามสามัคคีวิทยา

เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ นายคะนอง บุญทอง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนจตุคามสามัคคีวิทยา ได้เดินทางมาเป็นประธานเปิดการแข่งกีฬาภายในโรงเรียนจตุคามสามัคคีวิทยา "ก้านตงเกมส์ ๕๙" ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยมีการจัดการแข่งขันแข่งขันกีฬาและกรีฑานักเรียน มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้การออกกำลังกาย สร้างสุขนิสัยรักการออกกำลังกาย ให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ปลูกฝังความรักสามัคคีในหมู่คณะ การจัดการแข่งขันครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากผู้มีจิตศรัทธาจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์และผู้นำชุมชน ผู้ปกครองได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ราชวุฒิ วุฒิยาสาร เครือข่าย สชป.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ / รายงาน

รายละเอียด
stemedu59

โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาแบบ STEM Education สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ อบรมโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา การจัดการเรียนรู้ STEM Education สอนอย่างไรให้เป็น Active Learning ตามมาตรฐานสากล ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา เรื่องการจัดการเรียนรู้แบบ STEM Education สอนอย่างไรให้เป็น Active Learning ตามมาตรฐานสากล โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมกับสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) ได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นมา เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ STEM Education และเพื่อส่งเสริมพัฒนาครูให้สามารถจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการทั้ง ๔ สาระวิชา เพื่อให้เกิดการคิด วิเคราะห์ การลงมือปฏิบัติจริง การแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวันของนักเรียน ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน ๗๓๐ คน วิทยากรบรรยายจากสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) นายทองสุข รวยสูงเนิน ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ข้าราชการบำนาญ สพป.สุรินทร์ เขต ๑ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศนโยบายภายใน ๕ ปี จะทำให้การเรียนการสอน STEM ศึกษา (Science Technology Engineering and Mathematics) ครบทุกโรงเรียนภายในปี ๒๕๖๔ โดยความร่วมมือ ๗ หน่วยงานหลัก เพื่อพัฒนาหลักสูตรและขับเคลื่อนกิจกรรมการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน จึงกำหนดให้เป็นโครงการสำคัญด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตามจุดเน้นยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้เป็นนวัตกรรมการจัดการศึกษา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับสร้างคนรุ่นใหม่และรองรับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของประเทศอย่างเหมาะสม จุดมุ่งหมายของกิจกรรมสะเต็มศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนจัดการเรียนรู้และสามารถบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรม และคณิตศาสตร์ไปใช้เชื่อมโยงหรือแก้ไขปัญหาในชีวิตจริง ให้ผู้เรียนจัดการเรียนรู้กระบวนการ หรือผลผลิตใหม่ พัฒนาทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ ๒๑ (ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ การแก้ปัญหา ความคิดสร้างสรรค์ การทำงานเป็นทีม ตลอดจนการรู้เท่าทันสื่อเทคโนโลยี) หล่อหลอมคุณลักษณะนิสัยที่ดีให้แก่ผู้เรียน มีความรับผิดชอบ มีวินัย ซื่อสัตย์ ขยันและอดทน การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา เป็นการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมหรือโครงงานที่บูรณาการ การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี ผนวกกับการออกแบบเชิงวิศวกรรม ซึ่งนักเรียนจะได้ทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจและฝึกทักษะด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และนำความรู้มาออกแบบชิ้นงานหรือวิธีการเพื่อตอบสนองความต้องการหรือแก้ปัญหากับชีวิตประจำวัน ดังนั้น ผู้บริหารโรงเรียน ครู และศึกษานิเทศก์ จำเป็นต้องสร้างความเข้าใจการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา ที่เป็นการเรียนรู้แบบบูรณาการที่ใช้ความรู้และทักษะด้านต่างๆ ผ่านการทำกิจกรรม Activity based หรือการทำโครงงาน Project based ที่เหมาะสมกับวัยและระดับชั้นของผู้เรียน

รายละเอียด
dryricesumhad59

โรงเรียนบ้านซำแฮดฯ สนองนโยบายสพป.บร.1

โรงเรียนบ้านซำแฮด(นักศึกษา-ประชานุสรณ์5) ได้ให้สถานที่สนามกีฬาของโรงเรียนเป็นสถานที่ตากข้าวของชาวบ้านชุมชนบ้านซำแฮด เพื่อสนองนโยบายของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ให้โรงเรียนใช้สนามกีฬา บริการให้ชาวบ้านได้ตากข้าว เป็นการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันระหว่างโรงเรียนและชุมชนตลอดเดือนพฤศจิกายน ขอขอบคุณ สพป.บร.1 ที่เล็งเห็นความสำคัญ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชนเป็นอย่างดี (ปิยา วิเศษนคร/รายงาน)

รายละเอียด
sumhadschbd59

โรงเรียนบ้านซำแฮดฯสคูลเบิร์ด

เมื่อวันที่ 3-5 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนบ้านซำแฮดฯ ร่วมด้วย ศูนย์ซีเบิร์ดอำเภอลำปลายมาศ ผู้นำหมู่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน ชุมชน พร้อมด้วยผู้ปกครองนักเรียน นักเรียนโรงเรียนมีชัยพัฒนา ร่วมด้วยช่วยกันทำโรงเรียนบ้านซำแฮดให้เป็นโรงเรียนสคูลเบิร์ด โดย มีกิจกรรม ปลูกผักไฮโดรโปรนิก 150 ตะกร้า ปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์ 50 ต้น ปลูกมะนาวในเข่ง 50 เข่ง ปลูกผักในเข่ง 40 เข่ง และ เพาะเห็ดนางฟ้า 3 โรงเรือน ขอขอบพระคุณทุกๆท่านที่มีส่วนร่วมในการทำให้งานนี้ประสบผลสำเร็จไปแล้วด้วยดี (ปิยา วิเศษนคร /รายงาน)

รายละเอียด
sumhadpower59

ซำแฮดฯรวมพลังภักดีซำแฮดฯรวมพลังภักดี

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนบ้านซำแฮดฯ นำโดย นายสำเร็จ มีคม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซำแฮดฯนำ คณะครู -นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน"รวมพลังภักดี" เพื่อทำบุญอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชการลที่ 9 (ปิยา วิเศษนคร/รายงาน)

รายละเอียดบันทึก
Text Size

รูปกิจกรรมล่าสุด

เว็บลิ้งค์

กระทรวงศึกษาธิการ obec
สำนักงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คุรุสภา
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
obec gateway amss
ต่อใบอนุญาตใบประกอบวิชาชีพ บริการผู้ประกอบวิชาชีพ
มูลนิธิกองทุนการศึกาษาเพื่อการพัฒนา ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
logo_sahavicha งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่63

หนังสือราชการ

สนทนาทั่วไป

จัดซื้อจัดจ้าง

ประชาสัมพันธ์

ย้ายสับเปลี่ยน

เว็บบล็อก

สถานศึกษาพอเพียง

porpiang54

สถานศึกษาพอเพียง

ที่ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ นายธีรวุฒิ เจริญรัมย์ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 เป็นประธานประชุมชี้แจงแนวทางทางการดำเนินงานการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ตามนโยบายประกาศจุดเน้นพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เกิดคุณลักษณะ?อยู่อย่างพอเพียง?ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง กระทรวงศึกษาธิการแก่ผู้บริหาสถานศึกษา ในสังกัดที่พร้อมรับการประเมินเพื่อเป็นสถานศึกษาพอเพียง ในปี ๒๕๕๔-๒๕๕๖ และคณะศึกษานิเทศก์ โดยมีสถานศึกษาในสังกัดที่พร้อมรับการประเมินเพื่อเป็นสถานศึกษาพอเพียง ในปี ๒๕๕๔-๒๕๕๖ ดังนี้... สถานศึกษาที่พร้อมรับการประเมินเพื่อเป็นสถานศึกษาพอเพียง ในปี ๒๕๕๔ จำนวน ๒๔ โรง ... ปี ๒๕๕๕ จำนวน ๔๒ โรง และปี ๒๕๕๖ จำนวน ๑๓๓ โรง

รายละเอียด

แถบเครื่องมือของฉัน

เข้าระบบโดย Facebook

amss

watbowon

B_asean_MOE

24_1

b_brainMOE.gif

b_qlf

B_teachFund

bannerANI_LunchMOE

bantwitter01

DL-Elearning

e-learning

logo_web_Ani_new

stu_chanel

ict_KM

logo_sahavicha

โครงการแท็บเบล็ตเพื่อการศึกษาไทย

มูลนิธิกองทุนการศึกาษาเพื่อการพัฒนา

คุรุสภา

ต่อใบอนุญาตใบประกอบวิชาชีพ

บริการผู้ประกอบวิชาชีพ


สมาชิกออนไลน์

เรามี 8956 บุคคลทั่วไป และ 19 สมาชิก ออนไลน์

Site Login