nondaengstudytour58

โรงเรียนบ้านโนนแดง ศึกษาแหล่งเรียนรู้

เมื่อวันที่ 11 -13 พฤศจิกายน 2558 โรงเรียนบ้านโนนแดง สพป.บร1 นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ วัดห้วยมงคล อุทยานราชภักดิ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี (เขาวัง ) จังหวัดเพชรบุรี และ องค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม ซึ่งการไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ในครั้งนี้ นักเรียนได้รับความรู้และความสนุกสนานและเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ / โสภณ ชุมพลศักดิ์ รายงาน /

รายละเอียด
privatenaklang58

บริษัทเอกชนจัดกิจกรรมคืนกำไรให้สังคมที่โรงเรียนบ้านนากลาง

เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ นายสมชาย เจียรนัยพานิชย์ ประธานโครงการห้องสมุดเพื่อเด็กและครอบครัว ภาค ๓๓๔๐ โรตารีสากล ครั้งที่ ๘ พร้อมด้วยนางภัทราวดี นพสุวรรณวงศ์ นายกสโมสรโรตารีบุรีรัมย์ และคณะ ได้เดินทางมามอบหนังสือตามโครงการห้องสมุดเพื่อเด็กและครอบครัว หลักสูตรเล่านิทานอ่านหนังสือเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย ให้แก่โรงเรียนบ้านตราดหนองพลวง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ มีนางจรรยา กุลสิทธิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูนักเรียน รับมอบ เพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่านและเพิ่มพูนทักษะการเรียนรู้แก่นักเรียน ซึ่งนักเรียนทุกคนได้ให้ความสนใจและใช้ประโยชน์จากหนังสือดังกล่าว โดยจัดเป็นกิจกรรมพี่เล่านิทานให้น้องฟังในช่วงพักกลางวัน ...(จรรยา กุลสิทธิชัย..รายงาน)

รายละเอียด
rotary58

สโมสรโรตารี มอบหนังสือโครงการห้องสมุดเพื่อเด็กและครอบครัว

เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ นายสมชาย เจียรนัยพานิชย์ ประธานโครงการห้องสมุดเพื่อเด็กและครอบครัว ภาค ๓๓๔๐ โรตารีสากล ครั้งที่ ๘ พร้อมด้วยนางภัทราวดี นพสุวรรณวงศ์ นายกสโมสรโรตารีบุรีรัมย์ และคณะ ได้เดินทางมามอบหนังสือตามโครงการห้องสมุดเพื่อเด็กและครอบครัว หลักสูตรเล่านิทานอ่านหนังสือเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย ให้แก่โรงเรียนบ้านตราดหนองพลวง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ มีนางจรรยา กุลสิทธิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูนักเรียน รับมอบ เพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่านและเพิ่มพูนทักษะการเรียนรู้แก่นักเรียน ซึ่งนักเรียนทุกคนได้ให้ความสนใจและใช้ประโยชน์จากหนังสือดังกล่าว โดยจัดเป็นกิจกรรมพี่เล่านิทานให้น้องฟังในช่วงพักกลางวัน ...(จรรยา กุลสิทธิชัย..รายงาน)

รายละเอียด
ccf58

ซี.ซี.เอฟ.ร่วมกับโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก

เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ที่ห้องประชุม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ. จังหวัดบุรีรัมย์ โดยการสนับสนุนของมูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ.ฯ ในพระราชชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดพิธีลงนามความร่วมมือในการทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก ร่วมกับโรงเรียนในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จำนวน ๒๘ โรงเรียน ประกอบด้วยโรงเรียนในอำเภอเมืองบุรีรัมย์ ๗ แห่ง โรงเรียนในอำเภอบ้านด่าน ๑๔ แห่ง และโรงเรียนในอำเภอชำนิ ๗ โรงเรียน ซึ่งโครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ. จังหวัดบุรีรัมย์ สนับสนุนงบประมาณให้โรงเรียนดำเนินกิจกรรมพัฒนาด้านการเรียนการสอน พัฒนาทักษะอาชีพของนักเรียน และพัฒนาระบบสาธารณูปโภคในโรงเรียน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๘๒๐,๒๖๐ บาท โดยพิธีลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ มีนายสุพจน์ เจียมใจ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมเป็นสักขีพยานด้วย .....(ศากุน ศิริพานิช / อภิรักษ์ จันทวี .. รายงาน)

รายละเอียด
buildingkhoksanuan58

งานฉลองและรับมอบอาคารอนุบาล โรงเรียนบ้านโคกสนวน

เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ นางวิไลลักษณ์ จุลเสริม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการเขตพัฒนาการศึกษาชำนิ เป็นประธานพิธีฉลองและรับมอบอาคารอนุบาล โรงเรียนบ้านโคกสนวน อำเภอชำนิ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ อาคารอนุบาลเป็นอาคารชั้นเดียว จำนวน ๓ ห้องเรียน ขนาดของห้องเรียน ๖x๙ เมตร มีห้องส้วม ที่ปัสสาวะ อ่างล้างหน้า/แปรงฟัน อยู่ในตัวอาคาร งบประมาณค่าก่อสร้างจำนวน ๑,๓๒๓,๑๖๗ บาท เป็นเงินงบประมาณจากการทอดผ้าป่าศิษย์เก่าสามัคคี ทางโรงเรียนจึงขอประกาศขอบคุณศิษย์เก่า คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง คณะครู และประชาชนทั่วไป รวมทั้งพระสงฆ์ด้วย ที่ร่วมกันบริจาคเงินสร้างอาคารอนุบาลจนสำเร็จเรียบร้อยด้วยดี ณ โอกาสนี้ (นายสุริยา พวงมาลัย รายงาน)

รายละเอียด
projectworkprem58

มอบเกียรติบัตรการประกวดโครงงานนักเรียน มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์

เมื่อวันที่ ๒๙ คุลาคม ๒๕๕๘ นายเสรี ศรีหะไตร ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ มอบเกียรติบัตรให้แก่โรงเรียนที่เป็นตัวแทนจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าประกวดโครงงานนักเรียนระดับภาค ครั้งที่ ๑๓ ประจำปี ๒๕๕๘ (ในระดับประถมศึกษา) ได้แก่ โรงเรียนเทศบาลตำบลนาโพธิ์ โครงงานวิทยาศาสตร์ทั่วไป , โรงเรียนเทศบาล ๑ “บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา” โครงงานคณิตศาสตร์ , โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ โครงงานประวัติศาสตร์ , โรงเรียนเทศบาล ๒ “อิสาณธีรวิทยาคาร” โครงงานภาษาไทย และโรงเรียนเทศบาล ๑ “บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา” โครงงานภาษาอังกฤษ ณ ห้องประชุมนารายณ์บรรทมสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดบุรัรัมย์...(สุวรี เจริญรัมย์...รายงาน)

รายละเอียด
sinkmoney58

มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนที่จมน้ำเสียชีวิต

เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ สพป.บร.๑ ได้มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนที่จมน้ำเสียชีวิต จากเงินกองทุนพัฒนาการศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์จำนวน ๓ ราย ๆ ละ ๑๐,๐๐๐ บาท ได้แก่ เด็กชายอดิศร เชยรัมย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ , เด็กชายจิรชัย บำรุงวงศ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนบ้านตะโคงสามัคคี อำเภอบ้านด่าน และ เด็กชายญาณวุฒิ คำหงษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนวัดบ้านสวายสอ อำเภอเมืองบุรีรัมย์

รายละเอียด
witsawathonjatykham58

กลุ่มอาสาวิศวะธนบุรีพี่ให้น้อง รร.จตุคามสามัคคีวิทยา

“กลุ่มอาสาวิศวะธนบุรีพี่ให้น้อง รร.จตุคามสามัคคีวิทยา” เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ นายอนันต์ คงวิทย์ ประธานกลุ่มอาสาวิศวะธนบุรีพี่ให้น้อง จากกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นกลุ่มอาสาพัฒนาเด็กที่อยู่ห่างไกลและขาดโอกาสทางการศึกษา ได้นำคณะมามอบทุนการศึกษา อุปกรณ์กีฬา เครื่องคอมพิวเตอร์และชุดนักเรียน ให้กับนักเรียนโรงเรียนจตุคามสามัคคีวิทยา โดยมีนายราชวุฒิ วุฒิยาสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนจตุคามสามัคคีวิทยาพร้อมด้วยคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ปกครองนักเรียนให้การต้อนรับ สร้างความดีใจให้กับนักเรียนเป็นอย่างยิ่งที่จะได้มีชุดนักเรียนใหม่สวมใส่มาโรงเรียนและมีอุปกรณ์กีฬาเล่นอย่างเพียงพอ /ราชวุฒิ วุฒิยาสาร เครือข่าย ปสช.สพป.บร.๑ /รายงาน

รายละเอียด
pathairinpragnent58

โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ อบรมป้องกันตั้งครรภ์วัยเรียน

โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลผไทรินทร์ จัดอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น รู้เท่าทันป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยเรียน เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจการหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ การป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ และผลจากการมีเพศสัมพันธ์ เพื่อแก้ปัญหาของการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร โดยมีวิทยากรจากหน่วยงานด้านสาธารณสุขให้ความรู้ เมื่อ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๘ ....(กนกพงศ์ สีนาม … รายงาน)

รายละเอียด
bhuddhaspeech58

โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ ชนะเลิศการแข่งขันท่องพุทธวจนระดับภาค

โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ เข้าแข่งขันท่องพุทธวจนในระดับภาคเมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘ และได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภาค ไปแข่งขันต่อระดับประเทศ ในวันที่ ๑๐-๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนเตรียมทหาร จ.นครนายก โดยมี นางราตรี เนตรรัตน์ นางแวววลี สิริวรจรรยาดี นางวันทนา จำปาศรี และนางวรรณพร ผลเกิด เป็นครูผู้ฝึกสอน สำหรับนักเรียนที่เข้าแข่งขันเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ และ ๖ ประกอบด้วย เด็กชายประกาศิต จีนเกา เด็กชายณัฐพงศ์ บุญครอง เด็กหญิงเพชรลดา เจิมขุนทด เด็กหญิงกัญญภัค คะเลรัมย์ เด็กหญิงนิภาดา อะปะหัง เด็กหญิงกัลยา สนองหงอก เด็กหญิงพิยดา ยอดอ่อน เด็กหญิงศิริรัตน์ ภูวิโคตร เด็กชายเมธาพัฒน์ วรพิบูลย์วุฒิ และ เด็กชายเจษฎาพล มัธยม ....(ศากุน ศิริพานิช /แวววลี สิริวรจรรยาดี .. รายงาน)

รายละเอียด
Text Size

รูปกิจกรรมล่าสุด

เว็บลิ้งค์

กระทรวงศึกษาธิการ obec
สำนักงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คุรุสภา
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
obec gateway โครงการแท็บเบล็ตเพื่อการศึกษาไทย
ต่อใบอนุญาตใบประกอบวิชาชีพ บริการผู้ประกอบวิชาชีพ
มูลนิธิกองทุนการศึกาษาเพื่อการพัฒนา ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
logo_sahavicha งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่63

หนังสือราชการ

สนทนาทั่วไป

จัดซื้อจัดจ้าง

ประชาสัมพันธ์

ย้ายสับเปลี่ยน

เว็บบล็อก

สถานศึกษาพอเพียง

porpiang54

สถานศึกษาพอเพียง

ที่ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ นายธีรวุฒิ เจริญรัมย์ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 เป็นประธานประชุมชี้แจงแนวทางทางการดำเนินงานการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ตามนโยบายประกาศจุดเน้นพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เกิดคุณลักษณะ?อยู่อย่างพอเพียง?ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง กระทรวงศึกษาธิการแก่ผู้บริหาสถานศึกษา ในสังกัดที่พร้อมรับการประเมินเพื่อเป็นสถานศึกษาพอเพียง ในปี ๒๕๕๔-๒๕๕๖ และคณะศึกษานิเทศก์ โดยมีสถานศึกษาในสังกัดที่พร้อมรับการประเมินเพื่อเป็นสถานศึกษาพอเพียง ในปี ๒๕๕๔-๒๕๕๖ ดังนี้... สถานศึกษาที่พร้อมรับการประเมินเพื่อเป็นสถานศึกษาพอเพียง ในปี ๒๕๕๔ จำนวน ๒๔ โรง ... ปี ๒๕๕๕ จำนวน ๔๒ โรง และปี ๒๕๕๖ จำนวน ๑๓๓ โรง

รายละเอียด

แถบเครื่องมือของฉัน

เข้าระบบโดย Facebook

watbowon

B_asean_MOE

24_1

b_brainMOE.gif

b_qlf

B_teachFund

bannerANI_LunchMOE

bantwitter01

DL-Elearning

e-learning

logo_web_Ani_new

stu_chanel

ict_KM

logo_sahavicha

โครงการแท็บเบล็ตเพื่อการศึกษาไทย

มูลนิธิกองทุนการศึกาษาเพื่อการพัฒนา

คุรุสภา

ต่อใบอนุญาตใบประกอบวิชาชีพ

บริการผู้ประกอบวิชาชีพ


สมาชิกออนไลน์

เรามี 8745 บุคคลทั่วไป และ 30 สมาชิก ออนไลน์

Site Login