samrongcombindsch58

สำโรงโนนเค็งรับการประเมินโรงเรียนต้นแบบการเรียนรวม

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558 โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง กลุ่มเมืองบุรีรัมย์ 3 ได้รับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานโรงเรียนต้นแบบการเรียนรวม โดยคณะนิเทศจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วยนางผ่องศรี สุรัตน์เรืองชัย นายพิทักษ์พันธ์ จันทร์เทศ นางพรณิชา บาร์เบอร์ นางสิริกานต์ วีระพันธ์ และนางสาวรัตนาภรณ์ มุกนนท์ เพื่อตรวจสอบการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม ตรวจเยี่ยมศูนย์บริการทางการศึกษาพิเศษ (Student Support Services : SSS) พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 ขอขอบพระคุณนางวิไลลักษณ์ จุลเสริม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ได้มาให้กำลังใจและร่วมต้อนรับคณะกรรมการที่มาประเมินโรงเรียนต้นแบบการเรียนรวมในครั้งนี้

รายละเอียด
anbrscinceday58

โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์

เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ นายมานะ อักษรณรงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดงานและมอบรางวัลให้แก่นักเรียนที่ได้ร่วมแข่งขันกิจกรรมต่าง ๆ ที่โรงเรียนและที่หน่วยงานต่าง ๆ จัดขึ้น ได้แก่ การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๘ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ซึ่ง ด.ญ.นฤดี ปรีธนัทธ์ และ ด.ช.คชรักษ์ เที่ยงคาม ได้รับรางวัลชนะเลิศ / ด.ญ.ครองขวัญ สุทธิ และด.ญ.วรภาดา ลับโกษา ได้รับรางวัล รองชนะเลิศลำดับที่ ๑ โดยมี นางฑิตฐิตา รัตนะวรรณ์ เป็นครูผู้สอน ... รางวัลการประกวดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ คณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์ จากโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ..การประกวดกิจกรรมในระดับสายชั้นต่าง ๆ ในโรงเรียน และฐานการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์/การตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ....(ประทีป หีบแก้ว...รายงาน)

รายละเอียด
khoksanuanphapa58

ผ้าป่าศิษย์เก่า โรงเรียนบ้านโคกสนวน

เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ นายพิภพ หนูขวัญ นายอำเภอชำนิ เป็นประธานพิธีทอดผ้าป่าศิษย์เก่าสามัคคี ของโรงเรียนบ้านโคกสนวน อำเภอชำนิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ วัตถุประสงค์ เพื่อสมทบทุนก่อสร้างอาคารเรียนชั้นอนุบาลเพิ่มเติม ซึ่งการก่อสร้างเสร็จไปแล้วประมาณ ๗๐ % การทอดผ้าป่าครั้งนี้ได้รับความร่วมมือด้วยดียิ่งจากศิษย์เก่าที่ประกอบอาชีพอยู่ต่างจังหวัดและต่างประเทศ ยอดรับเงินผ้าป่าทั้งส้ิน ๖๔๖,๙๔๖ บาท รายจ่ายทั้งสิ้น ๖๖,๘๕๔ บาท คงเหลือยอดเงินทั้งส้ิน ๕๘๐,๐๙๒ บาท ยอดรับยังไม่นิ่ง จะมีมาเพิ่มอีก ๒ สาย จาก ประเทศสวิสฯ และไต้หวัน ทางโรงเรียนจึงขอขอบคุณ และประกาศอนุโมทนาบุญกับคณะศิษย์เก่าและผู้ร่วมบุญทุกท่านในโอกาสนี้ (นายสุริยา พวงมาลัย ถ่ายภาพ และรายงาน)

รายละเอียด
traikhamasean58

โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา จัดกิจกรรมวันอาเซียน

เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ นายประสงค์ เหลาฉลาด ผู้อำนวยการโรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา พร้อมด้วยคณะครู นักเรียนได้จัดกิจกรรมวันอาเซียนขึ้น เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนให้เห็นความแตกต่างทางวัฒนธรรม ภาษา เชื้อชาติ ศาสนา ระบอบการปกครองและความแตกต่างทางเศรษฐกิจ ระดับความเจริญของประเทศสมาชิกในประชาคมอาเซียน ซึ่งจะเป็นหนึ่งเดียวในอนาคต ภายใต้คำขวัญ “One Vision OneIdentity One Community : หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งประชาคม” ได้อย่างสันติสุข ในโอกาสนี้ นายจรุง มณฑล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านโคกซาด พร้อมด้วยคณะครู ได้นำนักเรียนมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย การแสดงระบำอาเซียน การแสดงของ ASEAN Dolls กิจกรรม ๗ ฐาน ได้แก่ ฐานห้องเรียนอาเซียน ฐานแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ฐานประกวดร้องเพลงอาเซียน ฐานประกวดพูดภาษาอาเซียน ฐานประกวดเรียงความ ฐานวาดภาพเกี่ยวกับอาเซียน ฐาน ASEAN Speech พร้อมทั้งได้จัดนิทรรศการแสดงผลงานของนักเรียน ...(สมจิต ไชยพัฒน์.. รายงาน)

รายละเอียด
momdaysamed58

โรงเรียนวัดบ้านเสม็ด จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

โรงเรียนวัดบ้านเสม็ด จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ ได้รับเกียรติจาก มูลนิธิ กิจกรรมเพื่อสังคม สานฝันปันใจให้น้อง นำโดยคุณศรินนา แก้วสีเคน และคุณนิรันดร์ รุณวาทย์ มามอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนจำนวน ๕๓ ทุน ทุนละ ๕๐๐ บาท เป็นจำนวนเงิน ๒๖,๕๐๐ บาทและมอบอุปกรณ์เครื่องแต่งกาย อุปกรณ์กีฬา ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน และคุณครูสุเทพ ทรงประโคน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทุกท่าน

รายละเอียด
momdaychatukham58

กิจกรรม ๑๒ สิงหามหาราชินีโรงเรียนจตุคามสามัคคีวิทยา

เมื่อวันอังคารที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ โรงเรียนจตุคามสามัคคีวิทยา ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ โดยมีนายราชวุฒิ วุฒิยาสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนจตุคามสามัคคีวิทยา พร้อมทั้งคณะครู/ผู้ปกครองและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม โดยกิจกรรมประกอบด้วยพิธีถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พิธีแม่-ลูกผูกพันทำบุญใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง พิธีลูกกราบแม่ปลูกสำนึกรักแท้กตัญญู พิธีแม่-ลูกปลูกต้นไม้สานใยรักปักกล้าดำนา ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทำให้ลูกได้ปลูกฝังสำนึกรักและกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ โดยยึดแนวทางคำขวัญวันแม่ประจำปี ๒๕๕๘.../ราชวุฒิ วุฒิยาสาร เครือข่าย ปสช.สพป.บร.๑ /รายงาน

รายละเอียด
charukhamlearning58

โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ รร.บ้านหนองระนาม/รร.จตุคามสามัคคีวิทยา

เมื่อวันศุกร์ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ นายวีรชัย พิมพ์สันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองระนามและนายราชวุฒิ วุฒิยาสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนจตุคามสามัคคีวิทยา ได้นำคณะครูและนักเรียนเดินทางไปทัศนศึกษา "โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน” ที่จังหวัดนครนายก โดยได้เยี่ยมชมและศึกษาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของเขื่อนขุนด่านปราการชล ซึ่งเป็นเขื่อนคอนกรีตที่ยาวที่สุดในเมืองไทยและยังได้ศึกษาธรรมชาติและชมความงามของน้ำตกสาริกา น้ำตกนางรอง และน้ำตกวังตะไคร้ พร้อมทั้งได้เดินทางเข้าเยี่ยมชมอุทยานพระพิฆเณศและกราบขอพรวัดหลวงพ่อปากแดง จังหวัดนครนายก ทำให้นักเรียนได้รับความรู้ความสนุกสนานและประสบการณ์จากการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนในครั้งนี้เป็นอย่างดียิ่ง.../ราชวุฒิ วุฒิยาสาร เครือข่าย ปสช.สพป.บร.๑ /รายงาน

รายละเอียด
anbrmoral1258

อนุบาลลำปลายมาศจัดอบรมการเลี้ยงดูลูกตามค่านิยม ๑๒ ประการ

เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ นายประหยัด วรงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ พร้อมด้วยคณะครู จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาพ่อ-แม่และผู้ปกครองเด็กปฐมวัย เรื่อง ” การอบรมเลี้ยงดูที่สอดคล้องกับค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ” จำนวน ๓๗๔ คน โดยใช้รูปแบบการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ๖ กลุ่ม (๓๐-๔๐ คน) กลุ่มละ ๒ ค่านิยม ด้วยการสนทนาสู่กันในลักษณะ sharing experiences บอกเล่าการเลี้ยงลูกของละคนที่สอดคล้องกับค่านิยม บนความแตกต่างของบริบทและอาชีพ และร่วมกันสรุปรูปแบบการเลี้ยงดูที่ดีเยี่ยม เพื่อให้ผู้ปกครองนำไปเป็นแบบอย่างและแนวทางในการเลี้ยงลูกต่อไป....(ประหยัด วรงค์.. รายงาน)

รายละเอียด
pathairinlearningactiv58

โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ บูรณาการกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้

เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ นายเมธา พวงเกษ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผไทรินทร์ เป็นประธานในการประกอบพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ซึ่งทางโรงเรียนได้บูรณาการกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ วันภาษาไทย และวันอาเซียนขึ้นในวันเดียวกัน โดยภาคเช้าเป็นกิจกรรมวันแม่และการแสดงของนักเรียน ส่วนภาคบ่ายจัดกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้ให้กับนักเรียนและผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมทำกิจกรรมอย่างทั่วถึง เช่น ศูนย์การเรียนรู้ห้องสมุดอาเซียน กิจกรรมต่อปากต่อคำ กิจกรรมต่อความยาวสาวความยืด กิจกรรมวาดภาพอาเซียน กิจกรรมร้องเพลงอาเซียน ฯลฯ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้ทำกิจกรรมร่วมกัน และยังได้จัดมีการแข่งขันกีฬาแม่บ้านในเขตบริการของโรงเรียน สร้างสรรค์ความรักความสามัคคีด้วย ....(กนกพงษ์ สีนาม.. รายงาน)

รายละเอียด
muang4bbl58

กลุ่มเมืองบุรีรัมย์ ๔ จัดอบรมการผลิตและพัฒนาสื่อการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการสมอง BBL

กลุ่มเมืองบุรีรัมย์ ๔ โดย ท่านผอ.วิทยา สุทธิ ประธานกลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๔ และทีมผู้บริหารในกลุ่มโรงเรียน ได้ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตและพัฒนาสื่อการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการสมอง BBL:Brain-Based learning ระหว่าง วันที่ ๖-๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสวัสดีเอ็ดดูเคชั่น มีคณะครูเข้าอบรมประมาณ ๑๒๐ คน ได้รับเกียรติจากท่านรองวิไลลักษณ์ จุลเสริม รองผอ.สพป.บร.1 เป็นประธานในการเปิดอบรมในครั้งนี้ และขอขอบพระคุณวิทยากรจาก อำเภอลำปลายมาศ อำเภอเมือง ท่านศน.บังอร แก่นจันทร์ ที่มาให้ความรู้ในการผลิตสื่อในครั้งนี้ ...(ชนาวุฒิ ทรงรัมย์ ภาพ/รายงาน)

รายละเอียด
Text Size

รูปกิจกรรมล่าสุด

เว็บลิ้งค์

กระทรวงศึกษาธิการ obec
สำนักงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คุรุสภา
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
obec gateway โครงการแท็บเบล็ตเพื่อการศึกษาไทย
ต่อใบอนุญาตใบประกอบวิชาชีพ บริการผู้ประกอบวิชาชีพ
มูลนิธิกองทุนการศึกาษาเพื่อการพัฒนา ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
logo_sahavicha งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่63

หนังสือราชการ

สนทนาทั่วไป

จัดซื้อจัดจ้าง

ประชาสัมพันธ์

ย้ายสับเปลี่ยน

เว็บบล็อก

สถานศึกษาพอเพียง

porpiang54

สถานศึกษาพอเพียง

ที่ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ นายธีรวุฒิ เจริญรัมย์ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 เป็นประธานประชุมชี้แจงแนวทางทางการดำเนินงานการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ตามนโยบายประกาศจุดเน้นพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เกิดคุณลักษณะ?อยู่อย่างพอเพียง?ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง กระทรวงศึกษาธิการแก่ผู้บริหาสถานศึกษา ในสังกัดที่พร้อมรับการประเมินเพื่อเป็นสถานศึกษาพอเพียง ในปี ๒๕๕๔-๒๕๕๖ และคณะศึกษานิเทศก์ โดยมีสถานศึกษาในสังกัดที่พร้อมรับการประเมินเพื่อเป็นสถานศึกษาพอเพียง ในปี ๒๕๕๔-๒๕๕๖ ดังนี้... สถานศึกษาที่พร้อมรับการประเมินเพื่อเป็นสถานศึกษาพอเพียง ในปี ๒๕๕๔ จำนวน ๒๔ โรง ... ปี ๒๕๕๕ จำนวน ๔๒ โรง และปี ๒๕๕๖ จำนวน ๑๓๓ โรง

รายละเอียด

แถบเครื่องมือของฉัน

เข้าระบบโดย Facebook

watbowon

B_asean_MOE

24_1

b_brainMOE.gif

b_qlf

B_teachFund

bannerANI_LunchMOE

bantwitter01

DL-Elearning

e-learning

logo_web_Ani_new

stu_chanel

ict_KM

logo_sahavicha

โครงการแท็บเบล็ตเพื่อการศึกษาไทย

มูลนิธิกองทุนการศึกาษาเพื่อการพัฒนา

คุรุสภา

ต่อใบอนุญาตใบประกอบวิชาชีพ

บริการผู้ประกอบวิชาชีพ


สมาชิกออนไลน์

เรามี 3820 บุคคลทั่วไป และ 22 สมาชิก ออนไลน์

Site Login