dataonline59

การนำส่งข้อมูลสารสนเทศเข้าสู่ระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา Online

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมชี้แจงการนำส่งข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นเข้าสู่ระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในลักษณะ Online เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงการนำส่งข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นเข้าสู่ระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในลักษณะ Online เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการนำส่งข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นเข้าสู่ระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในลักษณะ Online พัฒนาระบบคลังข้อมูลสารสนเทศด้านคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพส่งผลต่อการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เป็นระบบ และยังมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เข้มแข็งสามารถนำสู่การปฏิบัติจริงได้อย่างสอดคล้อง ต่อเนื่องเป็นระบบ บ่งบอกความเป็นตัวตนของสถานศึกษาได้ชัดเจนตามสภาพจริง โดยการให้ความร่วมมืออำนวยความสะดวกในการดำเนินงานด้านต่างๆ สนับสนุนการพัฒนาสถานศึกษาตามบทบาทหน้าที่ของตนเอง ติดตาม ตรวจสอบและประเมินสถานศึกษา ในรูปแบบ ก.ต.ป.น. เพื่อนำไปสู่การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้พัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในลักษณะ Online เพื่อเป็นเครื่องมืออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ระดับสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด ได้เห็นกระบวนการบริหารจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และการนำระบบประกันคุณภาพภายในไปใช้บริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา การประเมินคุณภาพภายใน ฯลฯ ซึ่งสถานศึกษาต้องจัดทำทุกปีเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด อันจะเป็นเครื่องมือช่วยในการกำกับติดตามการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน และยังเป็นคลังข้อมูลสารสนเทศด้านคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อใช้ประกอบการวางแผน ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของหน่วยงานทุกระดับให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และยังสามารถเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานทุกระดับได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ตระหนักในความสำคัญดังกล่าว จึงได้ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงการนำส่งข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นเข้าสู่ระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในลักษณะ Online ซึ่งมีผู้บริหาร ครูที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนเข้าร่วมประชุม จำนวนทั้งสิ้น ๒๐๒ คน ทีมวิทยากรบรรยาย ศึกษานิเทศก์ จาก สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

รายละเอียด
sportmuang59

กลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๗ จัดการแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

เมื่อวันที่ ๒๒-๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ กลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๗ ได้จัดการแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ สนามโรงเรียนอนุบาลเมืองบุรีรัมย์(บ้านบัว) โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้นรวม ๑๓ โรงเรียน ซึ่งมีการแข่งขันกีฬาหลากหลายประเภท ได้แก่ กีฬาฟุตบอล วอลเลย์บอล เซปักตะกร้อ แชร์บอล เปตอง และกรีฑา ในรอบคัดเลือกจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ ๒๒-๒๗ ธันวาคม และจัดการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศและจัดพิธีเปิดและปิดการแข่งขันในวันที่ ๒๘-๒๙ ธันวาคม โดยพิธีเปิดการแข่งขันได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ นายสมศักดิ์ ชอบทำดี เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน ซึ่งมีการเดินขบวนพาเหรด การแสดงประกอบเพลงชื่อชุด “ธ สถิต ในดวงใจของคนไทยตลอดกาล”จากนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเมืองบุรีรัมย์(บ้านบัว) และรับมอบเงินสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาจากหลายคณะ อาทิเช่น จากรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด คุณธวัชชัย-คุณฐิติพร กมลมุนีโชติ เทศบาลตำบลบ้านบัว องค์การบริหารส่วนตำบลกระสัง บริษัทสวัสดีเอ็นดูเคชั่นเซนเตอร์จำกัดเป็นต้น หลังจากเสร็จสิ้นการแข่งขันกีฬาทุกรายการ นายปิยะ ศิลากุล ประธานกลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๗ ได้กล่าวปิดการแข่งขัน ซึ่งการจัดการแข่งขันกีฬา-กรีฑา ในครั้งนี้เพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนมีสุขภาพที่แข็งแรง รู้จักแพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีในหมู่นักเรียนและคณะครูในกลุ่มโรงเรียน ทั้งนี้ตลอดระยะเวลาการจัดการแข่งขันยังได้รับความสนใจจากผู้ปกครองนักเรียน และชุมชนเข้ามาร่วมชมการแข่งขันของนักเรียนเป็นอย่างดียิ่ง กลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๗ ถ่ายภาพ/วทัญญู กั่วพานิช รายงาน

รายละเอียด
724aee6aa48edcea7f60120e
newdirector59

กศจ.บุรีรัมย์ รับรายงานตัวผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ผู้อำนวยการสถานศึกษา

กศจ.บุรีรัมย์ รับรายงานตัวผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวน ๓๔ อัตรา เพื่อไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑-๔ เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ น. ที่ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ กศจ.บุรีรัมย์ ได้รับรายงานตัวผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ฉบับลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ซึ่งมีผู้ที่ผ่านการคัดเลือกฯ จำนวน ๒๗๗ คนโดยมีตำแหน่งว่าง จำนวน ๓๔ อัตรา เพื่อไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑, ๒, ๓, ๔ นางสโรชินี โอชโร รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้กล่าวแสดงความยินดี พร้อมให้กำลังใจขอให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจ ทุ่มเท ทั้งกำลังกาย กำลังใจ เป็นกำลังสำคัญที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเด็กไทยให้อ่านออก เขียนได้ เป็นคนดี มีคุณภาพ สามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ซึ่งผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในครั้งนี้ ไม่มีผู้สละสิทธิ์

รายละเอียด
kinggivemeeting59

การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียน สถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน กลุ่มจังหวัดที่ ๑๑

ศูนย์ประสานงาน สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการอำนวยการระดับกลุ่มจังหวัด ดำเนินการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ระดับกลุ่มจังหวัดที่ ๑๑ (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ) ๒๖ เขตพื้นที่การศึกษา เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายสมศักดิ์ ชอบทำดี ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ กล่าวต้อนรับคณะกรรมการอำนวยการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับกลุ่มจังหวัดที่ ๑๑ ซึ่ง สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นศูนย์ประสานงานการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ระดับกลุ่มจังหวัดที่ ๑๑ (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และมัธยมศึกษา จำนวน ๒๖ เขตพื้นที่การศึกษา ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดศรีสะเกษ) ประชุมคณะกรรมการอำนวยการระดับกลุ่มจังหวัด เพื่อดำเนินงานคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ เพื่อร่วมกันวางแผนดำเนินงานในการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานในระดับกลุ่มจังหวัดที่ ๑๑ พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินนักเรียนสถานศึกษา กลั่นกรองผลการประเมิน และเสนอผลการประเมิน ส่งไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมี นางสาวกัญนิกา พราหมณ์พิทักษ์ ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ. เป็นประธานที่ประชุม

รายละเอียด
thaiteachermeeting59

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมแลกเปลี่ยนรู้ครูภาษาไทย

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมกับบริษัท สวัสดีเอ็ดดูเคชั่นเซ็นเตอร์ จำกัด ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมการทดสอบระดับชาติกลุ่มสาระภาษาไทย ในช่วงชั้นที่ ๒ วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ น. ที่ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้มีการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมการทดสอบระดับชาติในกลุ่มสาระภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ ซึ่งมีครูที่รับผิดชอบกลุ่มสาระภาษไทยที่สนใจเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จำนวน ๘๐ คน วัตถุประสงค์ในการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อให้ครูกลุ่มสาระภาษาไทย สามารถวิเคราะห์ตัวชี้วัดที่ใช้ออกข้อสอบระดับชาติสู่การออกแบบกระบวนการเรียนรู้ได้ โดยนำกระบวนการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับแนวทางการวัดผลสู่การสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ และนำตัวแบบสื่อ นวัตกรรมไปทดลองใช้ปรับปรุงจนสามารถยกระดับคุณภาพของผู้เรียนได้ เนื้อหาสาระในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นการถอดบทเรียนจากการทดสอบระดับชาติสู่การปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนการสอนให้สอดคล้องกันกับกระบวนการเรียนรู้ การสร้างสื่อ นวัตกรรม ที่สอดคล้องกับแนวทางการวัดผลระดับชาติ โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรบรรยายจากชมรมครูผู้สอนภาษาไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดร.รัชศักดิ์ แก้วมาลา ผอ.โรงเรียนบ้านคำไฮน้อย สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ พร้อมนี้ นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้พบปะร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เข้าประชุมด้วย จากผลการทดสอบระดับชาติ และระดับนานาชาติ อยู่ในขั้นวิกฤต กระทรวงศึกษาธิการจึงกำหนดนโยบายสำคัญเกี่ยวกับกับการดำเนินการสอบระดับชาติให้เป็นที่ยอมรับ ด้วยการเปิดเผยตัวชี้วัดที่จะใช้ออกข้อสอบ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดตัวชี้วัดที่ต้องรู้และควรรู้ในทุกลุ่มสาระ และสำนักทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ได้กำหนดตัวชี้วัดที่จะใช้ออกข้อสอบและลักษณะเฉพาะของข้อสอบ (Test blueprint/Item specification) เพื่อให้ครูผู้สอนนำไปวิเคราะห์และปรับกระบวนการเรียนการสอนให้สอดคล้องกัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ตระหนักถึงความสำคัญจึงได้ร่วมกับบริษัท สวัสดีเอ็ดดูเคชั่น จำกัด จึงได้จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมการทดสอบระดับชาติในกลุ่มสาระภาษาไทยนี้ขึ้นมา เพื่อเป็นแนวทางให้ครูผู้สอนภาษาไทยรู้แนวทางการสอน การอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน สามารถสร้างกระบวนการสอนและสร้างสื่อ นวัตกรรมในการเขียนย่อความ การเขียนเรื่องตามจินตนาการสร้างสรรค์ และการเขียนเรียงความ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการทดสอบ O-Net ปี ๒๕๕๙

รายละเอียด
enoughlearning59

การจัดการเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นบุรีรัมย์ นำสู่สถานศึกษา บนความพอเพียง

การประชุมปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นบุรีรัมย์ นำสู่สถานศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ บนความพอเพียง เพื่ออนาคตลูกหลานชาวบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นบุรีรัมย์ นำสู่สถานศึกษา เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นบุรีรัมย์ พร้อมพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในการบริหารจัดการและจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นบุรีรัมย์ นำสู่สถานศึกษาอย่างเป็นระบบ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูที่รับผิดชอบภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งสิ้น ๔๓๐ คน วิทยากรบรรยาย ผศ.พัชรินทร์ ศิริอำพันธ์กุล ข้าราชการบำนาญมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นายอิ่ม อัมพวา นายพิสิษฐ์ วงศ์มะเกลือเก่า ปราญช์ชาวบ้าน ซึ่งจะดำเนินการประชุมระหว่างวันที่ ๑๗-๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ ตามที่จังหวัดบุรีรัมย์ได้พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ B-CM Model เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ โดยกำหนดเป้าหมายสูงสุดไว้คือ “บุรีรัมย์บนความพอเพียง” เพื่ออนาคตลูกหลานชาวบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกันและได้กำหนดปัจจัยแห่งความสำเร็จ ๙ ประการ พร้อมได้ดำเนินโครงการคนบุรีรัมย์เมืองสันติสุข รอบรู้คู่เหตุผล สร้างคน สร้างปัญญา เพื่อขับเคลื่อนจังหวัดบุรีรัมย์ ตามเป้าหมายหลักในการจัดการศึกษาและส่งเสริมสนับสนุนการยกระดับคุณภาพการศึกษาของประชาชนชาวบุรีรัมย์ว่า “คนบุรีรัมย์เป็นคนดี มีปัญญา รอบรู้เหตุผล ร่วมสร้างคน ร่วมสร้างงาน”

รายละเอียด
newbnongpaiyai59

เปิดอาคารเกียรติยศ ห้องเรียนอนุบาล โรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหญ่

คณะศิษย์เก่า กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน ชาวบ้านหนองไผ่ใหญ่ - บ้านโคกเพ็ก โรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหญ่ ระดมทรัพยากรจัดตั้งผ้าป่าสร้างอาคารเกียรติยศ ห้องเรียนอนุบาล เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดอาคารเกียรติยศ ห้องเรียนอนุบาล โรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหญ่ ก่อสร้างขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนอาคารเรียนของโรงเรียน ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัย ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปัจจุบันมีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น ๗๕ คน มีผู้บริหารและครู จำนวน ๗ คน ครูอัตราจ้างชั่วคราว จำนวน ๒ คน มีอาคารเรียนแบบ ป.๑ ฉ จำนวน ๑ หลัง ซึ่งใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน และใช้ เป็นห้องกิจกรรมเสริมหลักสูตร ไม่เพียงพอ ดังนั้น คณะศิษย์เก่า กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน ชาวบ้านในเขตพื้นที่บริการบ้านหนองไผ่ใหญ่ - บ้านโคกเพ็ก จึงได้ร่วมกันระดมทรัพยากรจัดตั้งผ้าป่าขึ้นมาเพื่อพัฒนาการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล จ้างครูอัตราจ้างชั่วคราวเพื่อแก้ปัญหาครูไม่ครบชั้น ปรับปรุงพัฒนาห้องคอมพิวเตอร์ และระบบ ICT ให้ทันสมัย รวมยอดเงินบริจาคทั้งสิ้น ๘๔๖,๘๗๐ บาท และได้ใช้ก่อสร้างอาคารเกียรติยศ ห้องเรียนอนุบาล จำนวน ๕๔๓,๙๙๙ บาท

รายละเอียด
meetingsumhad59

โรงเรียนบ้านซำแฮดฯ ประชุมผู้ปกครองนักเรียน/p>

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559 โดย นายสำเร็จ มีคม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซำแฮด(นักศึกษา-ประชานุสรณ์5) ได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านซำแฮดฯ เพื่อชี้แจงนโยบายในการดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนในภาคเรียนที่ 2/2559 (ปิยา วิเศษนคร/รายงาน)

รายละเอียด
sumhad5dec59

โรงเรียนบ้านซำแฮดฯทำบุญวันคล้ายวันพระราชสมภพพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2559 นำโดย นายสำเร็จ มีคม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซำแฮด (นักศึกษา-ประชานุสรณ์5) นำคณะครู นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน ร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง เพื่ออุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ( ปิยา วิเศษนคร/รายงาน)

รายละเอียด
Text Size

รูปกิจกรรมล่าสุด

เว็บลิ้งค์

กระทรวงศึกษาธิการ obec
สำนักงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คุรุสภา
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
obec gateway amss
ต่อใบอนุญาตใบประกอบวิชาชีพ บริการผู้ประกอบวิชาชีพ
มูลนิธิกองทุนการศึกาษาเพื่อการพัฒนา ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
logo_sahavicha งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่63

หนังสือราชการ

สนทนาทั่วไป

จัดซื้อจัดจ้าง

ประชาสัมพันธ์

ย้ายสับเปลี่ยน

เว็บบล็อก

สถานศึกษาพอเพียง

porpiang54

สถานศึกษาพอเพียง

ที่ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ นายธีรวุฒิ เจริญรัมย์ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 เป็นประธานประชุมชี้แจงแนวทางทางการดำเนินงานการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ตามนโยบายประกาศจุดเน้นพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เกิดคุณลักษณะ?อยู่อย่างพอเพียง?ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง กระทรวงศึกษาธิการแก่ผู้บริหาสถานศึกษา ในสังกัดที่พร้อมรับการประเมินเพื่อเป็นสถานศึกษาพอเพียง ในปี ๒๕๕๔-๒๕๕๖ และคณะศึกษานิเทศก์ โดยมีสถานศึกษาในสังกัดที่พร้อมรับการประเมินเพื่อเป็นสถานศึกษาพอเพียง ในปี ๒๕๕๔-๒๕๕๖ ดังนี้... สถานศึกษาที่พร้อมรับการประเมินเพื่อเป็นสถานศึกษาพอเพียง ในปี ๒๕๕๔ จำนวน ๒๔ โรง ... ปี ๒๕๕๕ จำนวน ๔๒ โรง และปี ๒๕๕๖ จำนวน ๑๓๓ โรง

รายละเอียด

แถบเครื่องมือของฉัน

เข้าระบบโดย Facebook

amss

watbowon

B_asean_MOE

24_1

b_brainMOE.gif

b_qlf

B_teachFund

bannerANI_LunchMOE

bantwitter01

DL-Elearning

e-learning

logo_web_Ani_new

stu_chanel

ict_KM

logo_sahavicha

โครงการแท็บเบล็ตเพื่อการศึกษาไทย

มูลนิธิกองทุนการศึกาษาเพื่อการพัฒนา

คุรุสภา

ต่อใบอนุญาตใบประกอบวิชาชีพ

บริการผู้ประกอบวิชาชีพ


สมาชิกออนไลน์

เรามี 6761 บุคคลทั่วไป และ 11 สมาชิก ออนไลน์

Site Login