scoutbandan258

กลุ่มบ้านด่าน ๒ อบรมลูกเสือจราจร

นายสุพจน์ เจียมใจ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมลูกเสือวิชาจราจร ซึ่งกลุ่มโรงเรียนบ้านด่าน ๒ จัดขึ้นที่หอประชุมเทศบาลตำบลปราสาท อ.บ้านด่าน โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนวัดบ้านกะชาย และโรงเรียนในกลุ่มบ้านด่าน จำนวน ๗๐ คน เข้ารับการอบรม และได้รับความร่วมมือสนับสนุนวิทยากรจากสถานีตำรวจภูธรอำเภอบ้านด่านให้ความรู้ เพื่อให้นักเรียนรู้จักกฎระเบียบการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกกฎจราจร เพื่อความปลอดภัยและสามารถปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือจัดระเบียบการจราจรในชุมชนได้ ใช้ระยะเวลาการอบรม ๓ วัน ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ และมีนายวิรัตน์ พรมพิลา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านกะชาย เป็นผู้อำนวยการฝึกการอบรม..... (เครือข่ายประชาสัมพันธ์ อ.บ้านด่าน .. รายงาน)

รายละเอียด
uniquelp58

ประชุมแนวทางการพัฒนาคุณภาพสู่เอกลักษณ์เขตพัฒนาการศึกษาลำปลายมาศ

“ประชุมแนวทางการพัฒนาคุณภาพสู่เอกลักษณ์เขตพัฒนาการศึกษาลำปลายมาศ” เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ นายลวด แก้วไธสง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมแนวทางการพัฒนาคุณภาพสู่เอกลักษณ์เขตพัฒนาการศึกษาลำปลายมาศ ณ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ โดยมีศึกษานิเทศก์และผู้บริหารโรงเรียนในเขตอำเภอลำปลายมาศจำนวน ๗๔ โรง เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเพื่อกำหนดภาพความสำเร็จของการพัฒนา ซึ่งจะนำไปสู่เอกลักษณ์ของโรงเรียนในเขตพัฒนาการศึกษาลำปลายมาศ (Identity of Lamplaimat).../ราชวุฒิ วุฒิยาสาร เครือข่าย ปสช.สพป.บร.๑ ภาพ/รายงาน

รายละเอียด
rotary58

สโมสรโรตารีบุรีรัมย์มอบเครื่องกรองน้ำดื่ม

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 สโมสรโรตารีบุรีรัมย์ นำโดย คุณภัทราวดี นพสุวรรณวงศ์ นายกสโมสรโรตารีบุรีรัมย์ และคณะได้เดินทางมามอบเครื่องกรองน้ำให้กับโรงเรียนบ้านหนองมะค่าแต้ โดยมี นางประกอบ เพชรสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียน นายคำตัน คุณรักษ์ ผู้ใหญ่บ้านและตัวแทนชุมชน คณะครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนเป็นผู้รับมอบ เป็นกิจกรรมสาธารณประโยชน์อีกกิจกรรมหนึ่งของสโมสรโรตารี่บุรีรัมย์ เพื่อให้นักเรียนได้มีน้ำดื่ม น้ำใช้ที่สะอาด ผ่านการกรองด้วยเครื่องกรองน้ำที่มีคุณภาพไว้ใช้ตลอดปี (ปุณณภา สามิบัติ … รายงาน)

รายละเอียด
bbl582

อบรมการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง (BBL)

เมื่อวันที่ ๙-๑๐ กรกฏาคม ๒๕๕๘ โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง (BBL) ตามนโยบายพลิกโฉมโรงเรียน ป.๑ อ่านออกเขียนได้ใน ๑ปี มีโรงเรียนที่เข้าร่วมการอบรม รวม ๕ โรงเรียนคือ โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ โรงเรียนบ้านโคกสูง โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล โรงเรียนบ้านโคกสว่าง และโรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้ ทักษะ ต่างๆ ไปพัฒนานักเรียนให้อ่านออกเขียนได้อย่างเหมาะสมกับวัย ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น...(กนกพงศ์ สีนาม …รายงาน)

รายละเอียด
chatykhamparentmeeting58

ประชุมผู้ปกครองและบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโรงเรียนจตุคามสามัคคีวิทยา

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ นายราชวุฒิ วุฒิยาสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนจตุคามสามัคคีวิทยา เป็นประธานการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘ โดยมีนายคะนอง บุญทอง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ปกครองเข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจงแนวทางในการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้กับนักเรียนตามแผนปฏิบัติการประจำปีของโรงเรียน อีกทั้งเพื่อเป็นการปรึกษาหารือแนวทางการพัฒนารับฟังข้อคิดเห็นจากผู้ปกครองนักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการประชุมครั้งนี้ได้มีการลงนามข้อตกลงความร่วมมือร่วมกันระหว่างผู้อำนวยการโรงเรียนจตุคามสามัคคีวิทยากับคณะครูโรงเรียนจตุคามสามัคคีวิทยาและผู้ปกครองนักเรียน/คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ และดำเนินการวางแผนร่วมกันในการพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน โดยมีนายวิวัฒน์ชัย ชุตินธนารักษ์ ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ด้วย.../ชินกร มัชปโม ภาพ/ราชวุฒิ วุฒิยาสาร เครือข่าย สปช.สพป.บร.๑ รายงาน

รายละเอียด
annualmeetinglp858

ประชุมสามัญประจำปีกลุ่มลำปลายมาศ ๔

“ประชุมสามัญประจำปีกลุ่มลำปลายมาศ ๔ ” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ นายลวด แก้วไธสง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมสามัญประจำปีกลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๔ ณ ห้องประชุมหอสมุดโรงเรียนบ้านห้วยศาลา โดยมี นายสมชาย สุเรรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมใหญ่ ประธานกลุ่มลำปลายมาศ ๔ กล่าวรายงาน ซึ่งมีนายวิวัฒน์ชัย ชุตินธนารักษ์ ศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๔ คณะผู้บริหารโรงเรียน คณะครูและบุคลากรเข้าร่วมประชุมจำนวน ๑๒๐ คน การประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานการดำเนินการในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๘ ของกลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๔ เสนอที่ประชุมเพื่อขอความเห็นชอบก่อนการดำเนินการตามแผนฯ เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสมาชิกภายในกลุ่มโรงเรียน โดยก่อนการประชุมได้มีพิธีมอบเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะภาษาไทยให้กับนักเรียนและผู้ฝึกสอน และการทบทวนนโยบายหลักและนโยบายเร่งด่วนของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน นโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ โดยท่านประธานในพิธี.../ราชวุฒิ วุฒิยาสาร เครือข่าย สปช.สพป.บร.๑ /รายงาน

รายละเอียด
chumnimou58

เขตพัฒนาการศึกษาชำนิจัดทำ MOU

เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ นางสโรชินี โอชโร ผู้อำนวยการเขตพัฒนาการศึกษาชำนิ ได้ประชุมชี้แจงการยกระดับคุณภาพการศึกษา และจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การยกระดับคุณภาพการศึกษา เขตพัฒนาการศึกษาชำนิ ประจำปี ๒๕๕๘ ระหว่างเขตพัฒนาการศึกษาชำนิ กับ โรงเรียนในเขตพัฒนาการศึกษา จำนวน ๑๗ โรงเรียน ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลชำนิ โดยมี นายไพบูลย์ มูลดี นางบุศยรินทร์ อาณาเขต ศึกษานิเทศประจำเขตพัฒนาการศึกษา และ นายกาเรียน ยืนยงชาติ ผู้อำนวยการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอชำนิ ร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามในครั้งนี้ (นางสาวสุจรรยา ขาวสกุล ถ่ายภาพ นายสุริยา พวงมาลัย รายงาน)

รายละเอียด
nondaengcatfish58

โรงเรียนบ้านโนนแดงรับพันธุ์ปลาดุก

เมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม 2558 โรงเรียนบ้านโนนแดง โดยมีท่าน อภิวัฒน์ บุญเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูนักเรียน ได้รับพันธุ์ปลาดุก จำนวน 200 ตัว จากท่าน ร.อ. ศิริศักดิ์ ประโลมรัมย์ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร จังหวัดทหารบกบุรีรัมย์ และขอขอบคุณท่าน ดร.ธงชัย เพิ่มงาม ประมงจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ได้มอบพันธุ์ปลาดุกให้โรงเรียน ในโครงการสถานศึกษาพอเพียง (โสภณ ชุมพลศักดิ์ รายงาน)

รายละเอียด
lunchjatukham58

“อาหารกลางวันเพื่อน้องๆโรงเรียนจตุคามสามัคคีวิทยา”

“อาหารกลางวันเพื่อน้องๆโรงเรียนจตุคามสามัคคีวิทยา” เมื่อวันพุธที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ คณะผู้บริหารการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย นำทีมโดยนางเตือนจิตร บงค์บุตร ผอ.กศน.อำเภอลำปลายมาศและนายพีระพงษ์ รุ่งเรืองศิลป์ ผอ.กศน.อำเภอบ้านด่าน ได้นำอาหารกลางวันมาเลี้ยงนักเรียนโรงเรียนจตุคามสามัคคีวิทยาพร้อมทั้งได้นำอุปกรณ์การเรียน ขนมผลไม้มามอบให้นักเรียนเนื่องในวันคล้ายวันเกิด โดยมีนายคะนอง บุญทอง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นายราชวุฒิ วุฒิยาสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนจตุคามสามัคคีวิทยาและคณะครูให้การต้อนรับ ซึ่งนับว่าเป็นโอกาสอันดีที่นักเรียนโรงเรียนจตุคามสามัคคีวิทยาได้รับประทานอาหารมื้อพิเศษและได้รับมอบอุปกรณ์การเรียนเพื่อใช้ในการเรียน อันจะเป็นประโยชน์ก่อให้เกิดแรงจูงใจให้นักเรียนตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเพื่ออนาคตของตัวเองและของประเทศชาติสืบไป.../ชินกร มัชปโม ภาพ/ราชวุฒิ วุฒิยาสาร เครือข่าย สปช.สพป.บร.๑ รายงาน

รายละเอียด
chumniscout58

เขตพัฒนาการศึกษาชำนิ จัดพิธีสวนสนามลูกเสือ

เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ นายพิภพ หนูขวัญ นายอำเภอชำนิ เป็นประธาน พิธีสวนสนามลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ของเขตพัฒนาการศึกษาชำนิ ณ สนามโรงเรียนอนุบาลชำนิ เพื่อเป็นการระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมุงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงก่อตั้งกิจการลูกเสือไทยให้พัฒนารุ่งเรือง มาจวบจนทุกวันนี้ ทางราชการจึงกำหนดให้ทุกวันที่ ๑ กรกฎาคม ของทุกปีเป็น "วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ" หรือ "วันลูกเสือ" พิธีสวนสนามครั้งนี้ มีลูกเสือโรงเรียนเข้าร่วมจำนวน ๑๗ โรงเรียน ผู้กำกับและลูกเสือ จำนวน ๖๘๔ คน (นายสุริยา พวงมาลัย ถ่ายภาพและรายงาน)

รายละเอียด
Text Size

รูปกิจกรรมล่าสุด

เว็บลิ้งค์

กระทรวงศึกษาธิการ obec
สำนักงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คุรุสภา
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
obec gateway โครงการแท็บเบล็ตเพื่อการศึกษาไทย
ต่อใบอนุญาตใบประกอบวิชาชีพ บริการผู้ประกอบวิชาชีพ
มูลนิธิกองทุนการศึกาษาเพื่อการพัฒนา ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
logo_sahavicha งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่63

หนังสือราชการ

สนทนาทั่วไป

จัดซื้อจัดจ้าง

ประชาสัมพันธ์

ย้ายสับเปลี่ยน

เว็บบล็อก

สถานศึกษาพอเพียง

porpiang54

สถานศึกษาพอเพียง

ที่ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ นายธีรวุฒิ เจริญรัมย์ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 เป็นประธานประชุมชี้แจงแนวทางทางการดำเนินงานการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ตามนโยบายประกาศจุดเน้นพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เกิดคุณลักษณะ?อยู่อย่างพอเพียง?ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง กระทรวงศึกษาธิการแก่ผู้บริหาสถานศึกษา ในสังกัดที่พร้อมรับการประเมินเพื่อเป็นสถานศึกษาพอเพียง ในปี ๒๕๕๔-๒๕๕๖ และคณะศึกษานิเทศก์ โดยมีสถานศึกษาในสังกัดที่พร้อมรับการประเมินเพื่อเป็นสถานศึกษาพอเพียง ในปี ๒๕๕๔-๒๕๕๖ ดังนี้... สถานศึกษาที่พร้อมรับการประเมินเพื่อเป็นสถานศึกษาพอเพียง ในปี ๒๕๕๔ จำนวน ๒๔ โรง ... ปี ๒๕๕๕ จำนวน ๔๒ โรง และปี ๒๕๕๖ จำนวน ๑๓๓ โรง

รายละเอียด

แถบเครื่องมือของฉัน

เข้าระบบโดย Facebook

watbowon

B_asean_MOE

24_1

b_brainMOE.gif

b_qlf

B_teachFund

bannerANI_LunchMOE

bantwitter01

DL-Elearning

e-learning

logo_web_Ani_new

stu_chanel

ict_KM

logo_sahavicha

โครงการแท็บเบล็ตเพื่อการศึกษาไทย

มูลนิธิกองทุนการศึกาษาเพื่อการพัฒนา

คุรุสภา

ต่อใบอนุญาตใบประกอบวิชาชีพ

บริการผู้ประกอบวิชาชีพ


สมาชิกออนไลน์

เรามี 12196 บุคคลทั่วไป และ 18 สมาชิก ออนไลน์

Site Login