disability59

อบรมเชิงปฏิบัติการ “ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วมและเรียนรวม”

เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วมและเรียนรวม” ให้แก่ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการเรียนร่วมและเรียนรวม จำนวน ๑๔๖ โรงเรียน รวม ๓๐๐ คน ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙ ณ หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดยมี นางวิไลลักษณ์ จุลเสริม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม และนายปัญญายางนอก ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา บรรยายพิเศษ เพื่อให้ครูและบุคลกรทางการศึกษามีความรู้และมีทักษะในการใช้แบบคัดกรองคนพิการทางการศึกษาตามแบบที่กระทรวงกำหนด และเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนจัดการเรียนร่วมและเรียนรวม มีความรู้ สามารถดำเนินการคัดกรอง วินิจฉัยเด็กพิการเรียนร่วม สามารถเขียนแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP = Individualized Education Program) แผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP = Individual Implementation Plan) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การผลิตสื่อ นวัตกรรมในการพัฒนาเด็กพิการ และการวัดประเมินผลได้ การอบรมในครั้งนี้ สืบเนื่องจากนี้กระทรวงศึกษาธิการได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการ การรับรองบุคคลของสถานศึกษาว่าเป็นคนพิการตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้คนพิการมีสิทธิได้รับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาให้เหมาะสมยิ่งขึ้น โดยคนพิการที่จะได้รับสิทธิช่วยเหลือทางการศึกษา ต้องได้รับการคัดกรองตามแบบที่กำหนด ดังนั้น ผู้ดำเนินการคัดกรองต้องได้รับการอบรมวิธีการใช้แบบคัดกรองคนพิการทางการศึกษาก่อนปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้สามารถดำเนินการคัดกรองอย่างถูกต้องได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

รายละเอียด
5area59

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักวางแผน ๕ เขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๙ นายสุพจน์ เจียมใจ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ได้เป็นประธานและบรรยายพิเศษ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักวางแผนเชิงกลยุทธ์และการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ ณ ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดยมีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน ทั้ง ๕ เขตพื้นที่การศึกษา เข้าร่วมประชุมและรับฟังการบรรยาย ซึ่งโครงการดังกล่าวได้ดำเนินกิจกรรมร่วมกันมาอย่างต่อเนื่อง ปีนี้เป็นปีที่ ๓ ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผนทั้ง ๕ เขตพื้นที่การศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจและทันต่อสภาวะการณ์ในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา รวมทั้งแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค และเพื่อให้บุคลากรในกลุ่มนโยบายและแผน ได้ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันขับเคลื่อนงานการศึกษาให้สัมฤทธิ์ผลตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ

รายละเอียด
phapajatukham59

ผ้าป่าเพื่อการศึกษาโรงเรียนจตุคามสามัคคีวิทยา

“ผ้าป่าเพื่อการศึกษาโรงเรียนจตุคามสามัคคีวิทยา” เมื่อวันพุธที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๙ โรงเรียนจตุคามสามัคคีวิทยาพร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะศิษย์เก่า ผู้ปกครองนักเรียน ผู้นำท้องถิ่น คณะครู/บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ได้จัดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหาทุนซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ และปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตพร้อมสื่อการเรียน เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน ในการจัดงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากเจ้าภาพสายผ้าป่าสายต่างๆเป็นจำนวนมาก นายราชวุฒิ วุฒิยาสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนจตุคามสามัคคีวิทยา ได้กล่าวกล่าวขอบคุณทุกฝ่ายๆที่ทำให้การจัดงานในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงและเป็นไปตามวัตถุที่ตั้งไว้ /ราชวุฒิ วุฒิยาสาร เครือข่าย สปช.สพป.บร.๑ /รายงาน

รายละเอียด
onet58

สรุปผลการสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ สรุปผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีคะแนนสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา นายปัญญา ยางนอก ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน (สพฐ.) และทุกเขตพื้นที่การศึกษาได้ให้ความสำคัญต่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) ถือเป็นจุดเน้นในการยกระดับคุณภาพการศึกษา นำผลการทดสอบมากำหนดเป็นตัวชี้วัดหนึ่งของประสิทธิภาพการบริหารการศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้มีการวางแผนร่วมกันตั้งแต่ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับกลุ่มโรงเรียน และระดับโรงเรียน เพื่อจะยกระดับผลการทดสอบนี้ให้สูงขึ้น ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ ได้มีการทดสอบ ๕ กลุ่มสาระ คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ซึ่ง สพฐ. ได้กำหนดเป้าหมายไว้ว่าจะต้องยกระดับผลการสอบ O - NET ให้ได้อย่างน้อยร้อยละ ๓ แม้ว่า สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จะยังไม่สามารถทำได้ตามเป้าหมาย แต่ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนในปีนี้ เพิ่มขึ้นทั้ง ๒ ระดับ คือ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๖ ผลคะแนนเฉลี่ย ๔๐.๖๒ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒.๖๗ และระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ผลคะแนนเฉลี่ย ๓๓.๓๑ เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๑.๖๒ นอกจากนี้ มีนักเรียนที่สามารถทำคะแนนได้เต็ม ๑๐๐ คะแนน ในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ รวม ๘ คน ได้แก่ ด.ญ.อชิรญา คงรวย , ด.ญ.กมลพัชร พัชรมนตรี , ด.ช.คชรักษ์ เที่ยงคาม โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ , ด.ญ.พลอยแพรวา ประนมรัมย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองบุรีรัมย์ (บ้านบัว) , ด.ญ.หญิงนัชชา ลาขุมเหล็ก โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ , ด.ญ.มิ่งขวัญ บุราสิทธิ์ , ด.ญ.ปภาวี เรืองสุขศรีวงศ์ , ด.ช.ชวริษฐ์ บุญใหญ่ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ , กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ ๔ คน ได้แก่ ด.ช.นครเขต ตินตะบุระ , ด.ญ.ธัญชนก เผ่าเวียงคำ , ด.ญ.ชมชนก พูนทรัพย์ , ด.ช.นภธร วรคามวิชัย โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ และ ด.ช.วิชนันท์ เรืองจินดาวลัย โรงเรียนฮั่วเคี้ยว

รายละเอียด
evaluationedu59

การประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาตามคำสั่ง คสช.

เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙ ที่ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายสุพจน์ เจียมใจ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานการประชุมบุคลากรในสำนักงานฯ เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๐/๒๕๕๙ และ ที่ ๑๑/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙ เรื่องการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค และ การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค เพื่อให้บุคลากรทุกคนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานต่อเนื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีสาระสำคัญในคำสั่งดังกล่าวคือ ยุบกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา และ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา และให้โอนอำนาจหน้าที่ของ ผอ.สพป. และ ผอ.สพม. เฉพาะงานที่เกี่ยวกับ อ.ก.ค.ศ. ไปเป็นอำนาจหน้าที่ของศึกษาธิการจังหวัด ในระหว่างที่ยังไม่มีการจัดตั้ง สนง.ศึกษาธิการจังหวัด ให้ สพป.หรือ สพป.เขต ๑ ในจังหวัดต่างๆทำหน้าที่เป็นสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในจังหวัดนั้นๆ ไปพลางก่อน รวมทั้งยกเลิกสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑-๑๓ และ ตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาคขึ้น ๑๘ ภาค เขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดบุรีรัมย์ขึ้นตรงสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๔ ที่จังหวัดนครราชสีมา รับผิดชอบดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์ มีนายอรรถพล ตรึกตรอง ผู้ตรวจราชการกระทรวง ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค ๑๔ นายสมเกียรติ แถวไธสง นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการภาค ๑๔ และได้แต่งตั้ง นายสุพจน์ เจียมใจ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ และมีนายสมศักดิ์ ชอบทำดี ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๒ ปฏิบัติหน้าที่ รองศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ....(ศากุน ศิริพานิช…รายงาน)

รายละเอียด
anticorruption59

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ อบรมโครงการการป้องกันและต่อต้านการทุจริตในภาครัฐ

เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙ นายลวด แก้วไธสง รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการการป้องกันและต่อต้านการทุจริตในภาครัฐ แก่ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัด จำนวน ๒๘๖ คน เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หมวด ๙ การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม (ประโยชน์ทับซ้อน) และประมวลกฎหมายอาญา หมวด ๒ ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ เกิดความตระหนักเห็นความสำคัญในการป้องกันการทุจริต ในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการทุจริตในเชิงนโยบาย การทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ การทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง ฯลฯ เป็นการกระตุ้นเตือนและส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง ยึดถือปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยมุ่งหวังที่จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นด้านความโปร่งใสแก่ผู้รับบริการ รวมทั้งสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร มีผู้อำนวยสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ , ผู้ช่วยพนักงานไต่สวน สายงานปราบปรามการทุจริต และพนักงานอัยการ จากสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี จังหวัดศรีสะเกษ เป็นวิทยากร

รายละเอียด
prakhongopenhouse59

โรงเรียนบ้านประคอง และโรงเรียนวัดละลวด เปิดรั้วการศึกษาสู่ชุมชน

เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙ นางวิไลลักษณ์ จุลเสริม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานโครงการเปิดรั้ว การศึกษาสู่ชุมชน โดยมี นางสาวสำรวม คงสืบชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านประคอง และนายภูมิธานินทร์ นวอมราฐธิบดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดละลวด คณะครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษาให้การต้อนรับ วัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของนักเรียน ครู สถานศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง ต่อสาธารณชน และยังเป็นการเปิดโอกาสให้กับนักเรียน ครู ผู้ปกครอง ชุมชน ผู้ที่สนใจ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน ได้เยี่ยมชมผลงานทางวิชาการ ผลิตภัณฑ์ ผลิตผลของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง ชุมชน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในการพัฒนาและการจัดการศึกษาจากชุมชน ผู้ปกครอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่ทำคุณประโยชน์ คุณงามความดี ให้แก่ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนที่มีความประพฤติดี เรียนดี ที่สร้างชื่อเสียงให้แก่สถานศึกษา ซึ่งจะส่งผลดีต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างแท้จริง และยั่งยืน

รายละเอียด
openhousekhoksanuan

OPEN HOUSE โรงเรียนบ้านโคกสนวน

เมื่อวันศุกร์ ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙ นายสุริยา พวงมาลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสนวน คณะครู และนักเรียน จัดกิจกรรม เปิดประตูสู่สถานศึกษา (open house) โดยมี นายวิเชียร แก้วสุข กำนันตำบลโคกสนวน เป็นประธานเปิดงาน ผู้ร่วมงานและชมนิทรรศการผลงานครูนักเรียนครั้งนี้ ประกอบด้วย คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น และผู้ปกครองนักเรียน กิจกรรมมีการแสดงความสามารถบนเวที การแสดงผลงานทุกกลุ่มสาระในแต่ละชั้นเรียน เป็นต้น กิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือและสนใจจากผู้ปกครองนักเรียน และผู้นำชุมชนทุกภาคส่วน งานสำเร็จตามวัตถุประสงค์เป็นอย่างดียิ่ง ทางโรงเรียนบ้านโคกสนวนจึงขอขอบคุณทุกท่านที่มีอุปการคุณในการช่วยเหลือการจัดการศึกษาของโรงเรียนทั้งในอดีดและปัจจุบันด้วยดีเสมอมา (นายสุริยา พวงมาลัย ถ่ายภาพและรายงาน)

รายละเอียด
clear59

กลุ่มเมืองบุรีรัมย์ ๔ จัดมหกรรมวิชาการ ร่วมสืบสานผลิตภัณฑ์ชุมชน

กลุ่มเมืองบุรีรัมย์ ๔ จัดมหกรรมวิชาการ สืบสานผลิตภัณฑ์ชุมชน เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๙ นายสุพจน์ เจียมใจ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “มหกรรมวิชาการ ร่วมสืบสานผลิตภัณฑ์ชุมชน ครั้งที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘” ของกลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๔ ซึ่งจัดขึ้น ณ โรงเรียนบ้านสำโรงพรหมอนุสรณ์ โดยมีการออกร้านนิทรรศการผลงานทางวิชาการ การจำหน่ายผลิตภัณฑ์นักเรียนและชุมชน ของโรงเรียนในกลุ่มเมืองบุรีรัมย์ ๔ ทั้ง ๑๑ โรงเรียน และโรงเรียนกลันทาพิทยาคม สังกัด สพม. เขต ๓๒ รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา โดยมีนักเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นการแสดงความสามารถ ศักยภาพด้านวิชาการ วิชาชีพ ดนตรี กีฬา ศิลปวัฒนธรรม การสาธิตและการแสดงด้านวัฒนธรรม มหกรรมวิชาการฯ นี้ จัดขึ้นในวันที่ ๑๗-๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙ ประกอบด้วยการแสดงบนเวทีของนักเรียน กิจกรรมการประกวดแข่งขันตอบปัญหาชิงรางวัล เกมการศึกษา การประกวดร้องเพลง การแสดงความสามารถพิเศษ และการสอบชิงทุนการศึกษาตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มโรงเรียน แบ่งเป็น ๓ ระดับ คือ ป. ๓ ป.๖ และ ม.๓ ระดับละ ๕ ทุน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วยผู้บริหารการศึกษา และคณะศึกษานิเทศก์ ได้เยี่ยมชมกิจกรรมของโรงเรียนและหน่วยงานต่างๆ พร้อมกับได้ฝากให้ทุกคนที่มีหน้าที่จัดการศึกษาแก่เด็กและเยาวชน อย่ามุ่งจัดการศึกษาแค่ให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการเพียงอย่างเดียว แต่ต้องพัฒนานักเรียนอย่างรอบด้าน ๓ ประการ คือ ให้นักเรียนเป็นคนดี มีน้ำใจมีจิตสาธารณะ เป็นคนเก่งมีความรู้ความสามารถ และเป็นผู้ที่มีความสุขในการดำเนินชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้

รายละเอียด
kingtercycle

เรียนรู้ตามแนวทางการค้นพบและวัฏจักรวิจัยสู่เด็กปฐมวัย

เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙ โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา ได้จัดกิจกรรมนิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์ในรูปแบบการเรียนรู้ตามแนวทางการค้นพบและวัฏจักรวิจัย ในหัวข้อเรื่อง อินดิเคเตอร์ จากธรรมชาติให้แก่เด็กชั้นอนุบาลปีที่ ๒ โดยอาจารย์ สุวารี สิงหชัย เป็นผู้ฝึกสอน และมี นายประสงค์ เหลาฉลาด ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้สนับสนุนโครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อให้เด็กมีโอกาสได้เรียนรู้ในสิ่งที่ตนเองสนใจ เกิดการเรียนรู้ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นต่อยอดจากการทดลองในห้องเรียน พัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ส่งเสริมความสามารถพื้นฐาน ด้านการเรียนรู้ ภาษา สังคม และการเคลื่อนไหวของเด็กปฐมวัยโดยมุ่งปลูกฝังให้เด็กเป็นผู้มีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ด้วยกิจกรรมที่สร้างความสนุก เพลิดเพลิน เกิดความสนใจ อยากรู้ อยากเห็น มีความกระตือรือร้น ฝึกทักษะการสังเกต รู้จักตั้งคำถามและค้นหาคำตอบด้วยตนเอง ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับเด็กปฐมวัย การจัดนิทรรศการในครั้งนี้เปิดโอกาสให้หน่วยงาน ชุมชน ผู้ปกครอง นักเรียน ได้เยี่ยมชมผลงานและความสามารถของเด็ก แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษา ผู้ปกครอง นักเรียน ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง และยังเป็นการประสานความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครอง ครู นักเรียน ชุมชน เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ ให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข

รายละเอียด
Text Size

รูปกิจกรรมล่าสุด

เว็บลิ้งค์

กระทรวงศึกษาธิการ obec
สำนักงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คุรุสภา
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
obec gateway amss
ต่อใบอนุญาตใบประกอบวิชาชีพ บริการผู้ประกอบวิชาชีพ
มูลนิธิกองทุนการศึกาษาเพื่อการพัฒนา ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
logo_sahavicha งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่63

หนังสือราชการ

สนทนาทั่วไป

จัดซื้อจัดจ้าง

ประชาสัมพันธ์

ย้ายสับเปลี่ยน

เว็บบล็อก

ส้วมสุขสันต์

happytoilet54

มูลนิธิ C.C.F. และชุมชน มอบส้วมสุขสันต์ให้โรงเรียนบ้านดงกระทิงฯ

เมื่อวันจันทร์ ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายลวด แก้วไธสง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีมอบห้องส้วมสุขสันต์และยกเสาเอกอาคารห้องสมุดโรงเรียน ณ โรงเรียนบ้านดงกระทิง(มิตรภาพอนุสรณ์) โดยมี นายบรรลือ ชูชาติ นายอำเภอบ้านด่าน ผู้บริหารสถานศึกษาและ ผู้ปกครองนักเรียนร่วมเป็นเกียรติในงาน นายธนภัทร สิริวาส ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงกระทิง(มิตรภาพอนุสรณ์) กล่าวว่าโรงเรียนได้ดำเนินการก่อสร้างห้องส้วมของโรงเรียน ขนาด ๑๒ ห้อง จำนวน ๑ หลัง โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนเบื้องต้นจากมูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ.ประเทศไทยฯ เป็นเงิน จำนวน ๓๖,๔๐๐ บาท คณะครู ผู้ปกครองนักเรียนและชาวบ้านในเขตบริการ ทั้ง ๔ หมู่บ้านได้ร่วมบริจาคเพิ่มเติม เป็นเงินจำนวน ๒๐๐, ๐๐๐ บาท รวมมูลค่าก่อสร้างในครั้งนี้ ๒๓๖,๔๐๐ บาท ทางโรงเรียนจึงได้มอบห้องส้วมโรงเรียน เพื่อให้เป็นสมบัติของทางราชการต่อไป ..................(พัชรา อุไรมาลย์ เครือข่าย ปชส.โรงเรียนบ้านดงกระทิงฯ/รายงาน)

รายละเอียด

แถบเครื่องมือของฉัน

เข้าระบบโดย Facebook

amss

watbowon

B_asean_MOE

24_1

b_brainMOE.gif

b_qlf

B_teachFund

bannerANI_LunchMOE

bantwitter01

DL-Elearning

e-learning

logo_web_Ani_new

stu_chanel

ict_KM

logo_sahavicha

โครงการแท็บเบล็ตเพื่อการศึกษาไทย

มูลนิธิกองทุนการศึกาษาเพื่อการพัฒนา

คุรุสภา

ต่อใบอนุญาตใบประกอบวิชาชีพ

บริการผู้ประกอบวิชาชีพ


สมาชิกออนไลน์

เรามี 5298 บุคคลทั่วไป และ 2 สมาชิก ออนไลน์

Site Login