plangrouplp458

"ประชุมปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการกลุ่ม รร.ลำปลายมาศ ๔"

เมื่อวันที่ ๒๔-๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ นายสมชาย สุเรรัมย์ ผู้ำนวยการโรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม ในฐานนะประธานกลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๔ ได้นำคณะผู้บริหารในกลุ่มฯจำนวน ๑๐ คน ประชุมปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการกลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๔ ณ ห้องประชุมเขื่อนสรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นการเตรียมการดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาการศึกษาให้กับให้เกิดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของกลุ่มโรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดยมีผู้บริหารภายในกลุุ่มร่วมมือกันจัดทำแผนปฏิบัติการในครั้งนี้เป็นอย่างดี..(ราชวุฒิ วุฒิยาสาร เครือข่าย ปสช.สพป.บร.๑ ายงาน)

รายละเอียด
khoksanuandrug58

โคกสนวนเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม ต้านยาเสพติด

เมื่อ วันที่ ๒๔-๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ นายสุริยา พวงมาลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสนวน นำคณะครู นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖-มัธยมศึกษาปีที่ ๓ เข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม ต่อต้านยาเสพติด ที่วัดระหานธุดงคสถาน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน กับ โรงเรียนบ้านโคกสนวน ซึ่งงบประมาณค่าดำเนินการทางองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน เป็นผู้สนับสนุนทั้งหมด ทางโรงเรียนบ้านโคกสนวน จึงขอประกาศอนุโมทนาบุญ และขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้ (นางแก้วตา เติมงาม ถ่ายภาพ นายสุริยา พวงมาลัย รายงาน)

รายละเอียด
thairocket58

กลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๔ ร่วมสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ

“กลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๔ ร่วมสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ” เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ คณะผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๔ ได้นำคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมประเพณีบุญบั้งไฟ จัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบนแสลงพัน ซึ่งประกอบด้วยขบวนรำเซิ้งและขบวนบั้งไฟของโรงเรียนและของหมู่บ้าน จำนวน ๑๓ ขบวน โดยมีนายโสภณ ซารัมย์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม มาเป็นประธานในพิธี ได้รับการต้อนรับจากนายวิษณุ สุบินวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันพร้อมทั้งคณะผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชนและประชาชนตำบลแสลงพันตำบลใกล้เคียง กิจกรรมในงานประกอบด้วย การประกวดขบวนฟ้อนรำสวยงาม การประกวดบั้งไฟตกแต่งสวยงามชิงเงินรางวัล ซึ่งนับว่าเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีของชาวอีสานให้คงอยู่คู่กับคนอีสานและลูกหลานสืบไป.../ราชวุฒิ วุฒิยาสาร เครือข่าย สปช.สพป.บร.๑ ภาพ/รายงาน

รายละเอียด
swimwangnue58

อบต.วังเหนือจัดให้ความรู้ป้องกันการจมน้ำแก่นักเรียน 2 รุ่น

อบต.วังเหนือ จัดโครงการให้ความรู้ป้องกันการจมน้ำแก่นักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ในตำบลวังเหนือ ได้แก่ โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุ๊ก และโรงเรียนวัดบ้านกะหาด เพื่อให้นักเรียนความความรู้ มัทักษะในการว่ายน้ำ สามารถช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นให้ปลอดภัยจากการจมน้ำได้ โดยเมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ นายสัญญา ชาญวิเศษ นายก อบต.วังเหนือ พร้อมด้วย นางกาญจนา เขมะปัญญา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และนายวิชชา กลิ่นวงศ์ ผอ.โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุ๊ก ได้ร่วมจัดกิจกรรม โครงการวังเหนือป้องกันเด็กจมน้ำให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดบ้านปลัดปุ๊ก และโรงเรียนวัดบ้านกะหาด ณ บริเวณสนามหน้า อบต.วังเหนือ โดยมี อ.สถาพร ศรีวรรณ ครู คศ.๓ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ และรุ่นที่ ๒ จัดขึ้นในวันที่ ๑๗ - ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ มีนักเรียนจากโรงเรียนวัดบ้านปลัดปุ๊ก และโรงเรียนวัดบ้านกะหาด เข้ารับการอบรม จำนวน ๕๐ คน .... (ทรงภพ แสงตระการ… รายงาน)

รายละเอียด
eva5pfhase2

สพฐ.ประเมินผลการดำเนินงานตามจุดเน้น ระยะที่ ๒

เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ ที่โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ นายมานะ อักษรณรงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูผู้สอนในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ให้การต้อนรับนายอรุณ พรหมจรรย์ และนายธนัฐชัย ตาควัน คณะกรรมการการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามจุดเน้น สพฐ.ระยะที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ในสถานศึกษา ๕ ประเภท ได้แก่ โรงเรียนที่มีการแข่งขันสูง โรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนในฝัน และโรงเรียนดีศรีตำบล ตามนโยบายสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการและ สพฐ. ด้านการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง การเสริมสร้างค่านิยม ๑๒ ประการ การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์เป็นโรงเรียนที่อยู่ในเกณฑ์และเงื่อนไขใน ๕ ประเภทนี้ โดยมี นายประมวล บุญทีฆ์ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ และคณะร่วมต้อนรับ.....( ประทีป หีบแก้ว… รายงาน)

รายละเอียด
reading58

บุรีรัมย์ เขต 1 ตั้งเป้า ป.1 อ่านออกเขียนได้ใน 1 ภาคเรียน

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2558 นายสุพจน์ เจียมใจ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 เรียกประชุม รอง ผอ.สพป. และศึกษานิเทศก์ในสังกัด ทุกคน เพื่อมอบนโยบายการนิเทศติดตาม กำกับและให้ความช่วยเหลือโรงเรียนในการจัดการเรียนการสอนตามจุดเน้นที่เขตพื้นที่การศึกษาได้ตั้งเป้าหมายไว้ว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทุกคน ต้องอ่านออกเขียนได้อย่างเหมาะสมกับวัยภายในสิ้นภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 หรือภายในสิ้นเดือนกันยายนนี้ ซึ่งได้มีการประชุมชี้แจงแนวนโยบายนี้แก่ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดทุกคน และได้จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้บริหารและครูผู้สอนชั้น ป.1 “พลิกโฉมการสอน ป.1 อ่านออก เขียนได้ ใน 1 ปี” ตามแนวทางพัฒนาการทางสมอง (BBL) ซึ่งเป็นแนวทางและเป้าหมายระดับประเทศที่กำหนดไว้ ....... นายสุพจน์ เจียมใจ กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการอบรมครูทางไกล พร้อมกันทั่วประเทศ เรื่อง“พลิกโฉมการสอน ป.1 อ่านออก เขียนได้ ใน 1 ปี” ไปแล้วครบทุกโรงเรียน สำหรับเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 เห็นว่า การจัดการเรียนรู้แก่เด็กแบบมุ่งเน้นแนวทางพัฒนาการทางสมองนี้เป็นรูปแบบที่ดี ถ้าครูผู้สอนนำไปปฏิบัติในการจัดการเรียนรู้แก่เด็ก นักเรียนก็จะได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ และเชื่อว่าจะสามารถอ่านออกเขียนได้ภายในสิ้นภาคเรียนแรก จึงได้เชิญรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา และศึกษานิเทศก์ทุกคน ที่ได้มอบหมายให้รับผิดชอบนิเทศติดตามให้ความช่วยเหลือแก่โรงเรียนแต่ละพื้นที่ไปแล้ว มาประชุมชี้แจงแนวทางการออกนิเทศติดตาม ให้ความช่วยเหลือแต่ละโรงเรียนแบบเข้มข้นและต่อเนื่อง โดยมีข้อมูลการอ่านเขียนของนักเรียนรายบุคคล เป็นข้อมูลในการติดตามดูพัฒนาการของเด็ก และให้คำแนะนำแก่โรงเรียนในการจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการกุญแจ 5 ดอก เพื่อกระตุ้นพัฒนาการทางสมองของเด็ก โดยจะมีการติดตามผลเป็นระยะและคาดว่าภายในเดือนกันยายน 2558 นักเรียน ป.1 ในสังกัดจะได้รับการพัฒนาให้อ่านออกเขียนได้ทุกคน…” ....(ศากุน ศิริพานิช...รายงาน)

รายละเอียด
bbl58

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ สร้างสนาม BBL ที่รร.บ้านบุมะขามป้อม

เมื่อวันที่ 4-5 มิถุนายน 2558 อาจารย์และ นักศึกษาสาขาช่างเชื่อมโลหะ วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ ได้ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโชน์สาธารณะ ตามโครงการอาชีวะอาสา โดยร่วมจัดทำสนามเด็กเล่น BBL ของโรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม เป็นสนามเด็กเล่นที่ทำจากเหล็ก เช่น ฐาน The Winner ฐานไต่ราวซิกแซก ฐานไต่ต่างระดับ ฐานสไลเดอร์ ฐานไต่ราวคู่ และฐานทาร์ซาน ฐานไต่สะพาน ตามโครงการอาชีวะอาสา เพื่อให้นักเรียนได้ใช้ประโยชน์ ออกกำลัง และยังเป็นการเล่นเพื่อพัฒนาศักยภาพของสมอง โดยมีนายวรงจ์ แก้วบุญเรือง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ เยี่ยมให้กำลังใจในการปฏิบัติงาน....( วุฒินันท์ ตาทอง.. รายงาน)

รายละเอียด
dare58

ครูตำรวจ D.A.R.E.โรงเรียนบ้านโนนแดง

เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ ผู้บริหารและคณะครูนักเรียน โรงเรียนบ้านโนนแดง ขอขอบคุณ ร.ต.ท. สันติพงษ์ เวียงจันทึก รอง สวป.สภ.สองห้อง ภ.จว.บุรีรัมย์ ครูตำรวจ D.A.R.E. ที่ได้มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในภาคเรียนที่ ๑ / ๒๕๕๘ เกี่ยวกับการต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ และ ๖ จำนวน ๔๕ คนที่โรงเรียนบ้านโนนแดง ต.สะแกโพรง สพป.บร1 (โสภณ ชุมพลศักดิ์ รายงาน)

รายละเอียด
bigc58

บิ๊กซีมอบอาคารเรียนให้โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ)

เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ นายดำรงชัย เนรมิตรตกพงศ์ ปลัดจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีส่งมอบอาคารเรียนบิ๊กซี โดยมี นางสาวสุพัตรา เย็นเกษม ผู้อำนวยการและเลขานุการมูลนิธิบิ๊กซีไทย นายโรจนะ กฤษเจริญ ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและกรรมการมูลนิธิบิ๊กซีไทย และนายสุพจน์ เจียมใจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมในพิธี เป็นอาคารเรียนแบบ สปช. ๑๐๔/๒๖ อาคารคอนกรีต ๒ ชั้น ๓ ห้องเรียน งบประมาณก่อสร้าง ๑,๘๐๐,๐๐๐ ล้านบาท พร้อมครุภัณฑ์ และยังได้มอบหนังสือชุด AEC แก่ห้องสมุดของโรงเรียนให้นักเรียนได้ใช้ศึกษาเรียนรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนด้วย..... นางสาวสุพัตรา เย็นเกษม ผู้อำนวยการและเลขานุการมูลนิธิบิ๊กซีไทย กล่าวว่า มูลนิธิได้ดำเนินกิจกรรมสนับสนุนการศึกษาของเยาวชนอย่างต่อเนื่องมา ๑๒ ปี สร้างอาคารเรียนให้แก่โรงเรียนทั่วประเทศที่ขาดแคลนในถิ่นทุรกันดารมาแล้ว ๔๑ หลัง นอกจากนี้ ได้มีกิจกรรมอื่นๆ เช่น การมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เป็นทุนต่อเนื่องระดับ ม.๑-๖ จำนวนกว่า ๒๘,๐๐๐ ทุน และทุนต่อเนื่องระดับ ม.๑-๓ รวม ๑๒,๒๐๒ ทุน กิจกรรมค่ายบิ๊กซีเรียนรู้นอกห้องเรียน การสร้างสนามกีฬา ห้องสมุด และมอบหนังสือชุดความรู้เพื่อส่งเสริมการอ่านของเยาวชน รวมงบประมาณที่ผ่านมาประมาณ ๓๕๐ ล้านบาท...... (ศากุน ศิริพานิช/อภิรักษ์ จันทวี… รายงาน)

รายละเอียด
edusanita58

หน่วยงานด้านการศึกษาขับเคลื่อนงานอนามัยโรงเรียน

เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ที่ห้องประชุม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายสมพงษ์ จรุงจิตตานุสนธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ทั้ง ๔ เขต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ ผู้บริหารจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานอนามัยโรงเรียน ได้ร่วมประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา และหารือแนวทางการขับเคลื่อนงานอนามัยโรงเรียนและโรงเรียนส่งเสริมเสริมสุขภาพ ที่จะต้องดำเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายคือเด็กไทยได้รับการเฝ้าระวัง ส่งเสริมแก้ไขปัญหา พร้อมกับได้รับการพัฒนาอย่างถูกต้องและเหมาะสม ให้มีสุขภาพอนามัยที่ดี เจริญเติบโตสมวัย สมองดี คิดดี มีความสุข อันจะส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของนักเรียนด้วย แต่จากสถานการณ์ภาวะสุขภาพเด็กวัยเรียนในจังหวัดบุรีรัมย์ พบว่ามีปัญหาด้านโภชนาการที่ส่งผลต่อสุขภาพและระดับสติปัญญา และมีภาวะอ้วน ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มสูงขึ้น การดำเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ จึงจำเป็นต้องแก้ปัญหาในเรื่องการบริหารจัดการ และการประสานงานกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้มากขึ้นกว่าเดิมทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน และดำเนินการครบทุกด้านให้เข้มข้นกว่าที่ผ่านมา ทั้งด้านสุขภาพอานามัย เช่น โครงการอาหารกลางวันที่ถูกหลักโภชนาการ การดื่มนม และโรงเรียนปลอดน้ำอัดลม ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนประถมศึกษา ส่วนในกลุ่มเด็กโต มีการดำเนินการด้านทักษะชีวิต การสอนเพศศึกษา คลินิกวัยรุ่น การป้องกันบุหรี่ สุรา สารเสพติด รวมถึงการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ เช่น โครงการส้วมสุขสันต์ สุขาภิบาลอาหาร การป้องกันและควบคุมโรค ทั้งนี้ให้มีการติดตามทุกระยะอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปปรับปรุง การดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพต่อไป ....(ศากุน ศิริพานิช..รายงาน)

รายละเอียด
Text Size

รูปกิจกรรมล่าสุด

เว็บลิ้งค์

กระทรวงศึกษาธิการ obec
สำนักงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คุรุสภา
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
obec gateway โครงการแท็บเบล็ตเพื่อการศึกษาไทย
ต่อใบอนุญาตใบประกอบวิชาชีพ บริการผู้ประกอบวิชาชีพ
มูลนิธิกองทุนการศึกาษาเพื่อการพัฒนา ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
logo_sahavicha งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่63

หนังสือราชการ

สนทนาทั่วไป

จัดซื้อจัดจ้าง

ประชาสัมพันธ์

ย้ายสับเปลี่ยน

เว็บบล็อก

ส้วมสุขสันต์

happytoilet54

มูลนิธิ C.C.F. และชุมชน มอบส้วมสุขสันต์ให้โรงเรียนบ้านดงกระทิงฯ

เมื่อวันจันทร์ ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายลวด แก้วไธสง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีมอบห้องส้วมสุขสันต์และยกเสาเอกอาคารห้องสมุดโรงเรียน ณ โรงเรียนบ้านดงกระทิง(มิตรภาพอนุสรณ์) โดยมี นายบรรลือ ชูชาติ นายอำเภอบ้านด่าน ผู้บริหารสถานศึกษาและ ผู้ปกครองนักเรียนร่วมเป็นเกียรติในงาน นายธนภัทร สิริวาส ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงกระทิง(มิตรภาพอนุสรณ์) กล่าวว่าโรงเรียนได้ดำเนินการก่อสร้างห้องส้วมของโรงเรียน ขนาด ๑๒ ห้อง จำนวน ๑ หลัง โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนเบื้องต้นจากมูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ.ประเทศไทยฯ เป็นเงิน จำนวน ๓๖,๔๐๐ บาท คณะครู ผู้ปกครองนักเรียนและชาวบ้านในเขตบริการ ทั้ง ๔ หมู่บ้านได้ร่วมบริจาคเพิ่มเติม เป็นเงินจำนวน ๒๐๐, ๐๐๐ บาท รวมมูลค่าก่อสร้างในครั้งนี้ ๒๓๖,๔๐๐ บาท ทางโรงเรียนจึงได้มอบห้องส้วมโรงเรียน เพื่อให้เป็นสมบัติของทางราชการต่อไป ..................(พัชรา อุไรมาลย์ เครือข่าย ปชส.โรงเรียนบ้านดงกระทิงฯ/รายงาน)

รายละเอียด

แถบเครื่องมือของฉัน

เข้าระบบโดย Facebook

watbowon

B_asean_MOE

24_1

b_brainMOE.gif

b_qlf

B_teachFund

bannerANI_LunchMOE

bantwitter01

DL-Elearning

e-learning

logo_web_Ani_new

stu_chanel

ict_KM

logo_sahavicha

โครงการแท็บเบล็ตเพื่อการศึกษาไทย

มูลนิธิกองทุนการศึกาษาเพื่อการพัฒนา

คุรุสภา

ต่อใบอนุญาตใบประกอบวิชาชีพ

บริการผู้ประกอบวิชาชีพ


สมาชิกออนไลน์

เรามี 8229 บุคคลทั่วไป และ 48 สมาชิก ออนไลน์

Site Login