ormsub59

กิจกรรมส่งเสริมการออมทรัพย์

เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ โรงเรียนบ้านยาง “คุรุราษฎร์รังสรรค์” ได้มอบรางวัลให้กับนักเรียน จำนวน ๙๑ คน ที่เข้าร่วมโครงการกิจกรรมส่งเสริมการออมทรัพย์ โดยโรงเรียนบ้านยาง “คุรุราษฎร์รังสรรค์” ร่วมกับธนาคารออมสิน จัดทำโครงการออมทรัพย์ให้กับนักเรียน โดยให้นักเรียนนำเงินฝากเข้าบัญชีธนาคารออมสินเป็นรายบุคคล ซึ่งในปีการศึกษา ๒๕๕๗ มียอดเงินฝาก จำนวน ๒๘๖,๘๙๓ บาท มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการอออมทรัพย์ จำนวน ๓๕๐ คน ซึ่งในแต่ละปีการศึกษาจะมีการมอบรางวัลให้กับนักเรียน ๓ ครั้ง ตามเทศกาล โดยมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่มียอดเงินฝากตามกำหนดการ ดังนี้ เดือนตุลาคม ยอดฝาก ๒๐๐ บาท เดือนมกราคม ยอดฝาก ๕๐ บาท และเดือนเมษายน ยอดฝาก ๕๐ บาท

รายละเอียด
vichakarnskill65

มอบรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๕

เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ นายสุพจน์ เจียมใจ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มอบเกียรติบัตรแก่โรงเรียนในสังกัดที่ได้เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ จำนวน ๙ กิจกรรม และได้รับรางวัล ดังนี้ เหรียญทอง รองชนะเลิศ ดับดับ ๑ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.๔-ป.๖ โรงเรียนบ้านสระคูณ “สิริทัศน์ประชาสรรค์” / เหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ ๒ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.๑- ม.๓ โรงเรียนบ้านหนองแวง / เหรียญทอง ลำดับที่ ๔ การแข่งขันประติมากรรม ป.๔-ป.๖ โรงเรียนบ้านเมืองแฝก / เหรียญทอง ลำดับที่ ๑๐ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.๑-ม.๓ โรงเรียนอนุบาลชำนิ / เหรียญเงิน การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.๑-ป.๓ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ / เหรียญเงิน การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.๑-ม.๓ โรงเรียนบ้านตลาดชัย / เหรียญทองแดง การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.๑-ป.๖ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ / เหรียญทองแดง การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.๑-ม.๓ โรงเรียนบ้านตลาดชัย และเหรียญทองแดง การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.๑–ป.๖ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ .... (ศากุน ศิริพานิช…รายงาน)

รายละเอียด
acheiveenglp459

ค่ายภาษาอังกฤษเพื่อยกผลสัมฤทธิ์กลุ่มลำปลายมาศ ๔

“ค่ายภาษาอังกฤษเพื่อยกผลสัมฤทธิ์กลุ่มลำปลายมาศ ๔” เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ นายสมชาย สุเรรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านห้วยศาลา ประธานกลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๔ เป็นประธานเปิดโครงการ “ค่ายภาษาอังกฤษเพื่อยกผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา กลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๔” ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านโคกใหม่หนองสรวง โดยมีนายกิตติชัย ตุพิมาย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกใหม่หนองสรวง ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของจัดการโครงการครั้งนี้ ก็เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความกระตือรือร้น ที่จะเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา และเพื่อยกระดับคุณภาพการพัฒนาผู้เรียนในกลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๔ ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาภาษาอังกฤษสูงขึ้น โดยมีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ในกลุ่มลำปลายมาศ ๔ จำนวน ๑๓๐ คนเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ ...สุจิตรา ชัยอภิสิทธิ์ ภาพ /ราชวุฒิ วุฒิยาสาร เครือข่าย ปสช.สพป.บร.๑ รายงาน

รายละเอียด
scoutlp459

ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีกลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๔

“ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีกลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๔” เมื่อวันที่ ๒๑-๒๒ มกราคม ๒๕๕๙ กลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๔ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกลลูกเสือ –เนตรนารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมใหญ่ โดยมีลูกเสือ-เนตรนารีจากโรงเรียนในกลุ่มเข้าร่วมกิจกรรม กิจกรรมประกอบด้วยกิจกรรมเดินทางไกล กิจกรรมผจญภัย กิจกรรมเรียนรู้ตามฐานต่างๆ และกิจกรรมรอบกองไฟ กิจกรรมการเข้าค่ายในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะครูและบุคลากรในกลุ่มโรงเรียนและหน่วยงานต่างๆพร้อมด้วยผู้ปกครองจากทุกๆโรงเรียนเป็นอย่างดี ทำให้การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ด้วยความเรียบร้อย.../สุจิตรา ชัยอภิสิทธิ์ ภาพ /ราชวุฒิ วุฒิยาสาร เครือข่าย ปสช.สพป.บร.๑ รายงาน

รายละเอียด
patairinopenhouse59

โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ จัดกิจกรรม Open House

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559 โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ได้จัดกิจกรรม เปิดบ้าน Open House เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้กับชุมชนและผู้ปกครองนักเรียน นำเสนอผลงานและกิจกรรมการเรียนรู็ของนักเรียนตลอดปีการศึกษา 2558 โดยมีนายสมจิตร ทองเชิด กำนันตำบลผไทรินทร์ ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน เป็นประธานเปิดงานและได้เยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆที่คณะครู นักเรียน จัดขึ้น กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้ปกครองเยี่ยมชมและร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก (กนกพงศ์ สีนาม.... รายงาน)

รายละเอียด
sawangburapacamp59

ค่ายอาสาพัฒนาที่โรงเรียนวัดสว่างบูรพา

เมื่อวันที่ ๒๓-๒๔ มกราคม ๒๕๕๙ นักศึกษาชมรมอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จำนวน ๑๖๐ คน ได้จัดกิจกรรมออกค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียนและชุมชนในเขตบริการที่โรงเรียนวัดสว่างบูรพา อำเภอเมืองบุรีรัมย์ โดยมีกิจกรรมพัฒนาบริเวณโรงเรียน อาคารเรียนและห้องเรียน เช่น ทาสีอาคารห้องสมุด เวทีห้องประชุม ฐานพระพุทธรูป ฐานเสาธง และกิจกรรมทางวิชาการ ได้แก่ การจัดป้ายนิเทศ จัดทำชั้นวางอเนกประสงค์ประจำห้องเรียน แลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการทำปุ๋ยหมักการคัดแยกขยะ นอกจากนี้ยังได้มอบอุปกรณ์กีฬาและมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน จำนวน ๑๗ ทุน ทุนละ ๕๐๐ บาท โดยมีนายฉัตรปกรณ์ ประชาธรรมานุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูต้อนรับ พร้อมรับมอบสิ่งของต่างๆ ...(กฤษณา หอกคำ…รายงาน)

รายละเอียด
bumakhampomstudytour59

โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม นำนักเรียนทัศนศึกษาสถานที่สำคัญ

เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๙ โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม นำนักเรียนทัศนศึกษาสถานที่สำคัญๆ ในกรุงเทพมหานคร นำโดย นายธนภัทร สิริวาส ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู ได้นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จำนวน ๑๑๘ คน ครู จำนวน ๑๖ คน ร่วมทัศนศึกษาตามโครงการเปิดโลกทัศน์การเรียนรู้ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ พระบรมมหาราชวัง วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท พระที่นั่งวิมานเมฆ และองค์การพิพิธ์ภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ โดยกิจกรรมครั้งนี้ นักเรียนได้ประสบการณ์จากการเรียนรู้ โดยการศึกษาจากสถานที่จริงซึ่งเป็นประสบการณ์ตรงและเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข

รายละเอียด
goodgovernance58

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ตามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ เพื่อยกระดับการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพโปร่งใสและเป็นธรรม เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙ นายสมพร นาคพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก สพป.ลำปาง เขต ๑ ประธานคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ และคณะ ได้เดินทางมาประชุมติดตามการดำเนินงานของ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ในด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ซึ่งเป็นข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ หลังจากที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตทั่วประเทศได้ลงนามรับทราบแนวนโยบายการดำเนินงานมาเมื่อต้นปี ๒๕๕๘ แล้ว ทั้งนี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐให้มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริตคอรัปชั่น และให้บริการประชาชนอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง โดยเน้นการมีส่วนร่วมรับรู้และตรวจสอบได้จากทุกภาคส่วน การประเมินครั้งนี้เป็นการประเมินครั้งแรก ใช้รูปแบบการตอบแบบสอบถามสำรวจความคิดเห็นและแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ โดยประเมินทั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัด ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๐ มกราคม ๒๕๕๙ ทั้งนี้ ทุกหน่วยงานจะต้องรับการประเมินต่อเนื่องระยะเวลา ๕ ปี ศากุน ศิริพานิช… รายงาน

รายละเอียด
teacherday59

วันครู ประจำปี ๒๕๕๙

เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๙ ที่หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ นายเสรี ศรีหะไตร ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีระลึกพระคุณบูรพาจารย์ เนื่องในวันครู ครั้งที่ ๖๐ ประจำปี ๒๕๕๙ โดยมีพิธีสงฆ์ และมีกิจกรรมในงานประกอบด้วยรองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายสหธรณ์ ปุญญปรมัตถ์ อดีตศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สังกัด สพป.บร.๑ นำสวดคำฉันท์ทำนองสรภัญญะ เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ รองศาสตราจารย์ประยงค์ ธรรมสุภา คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ นำผู้เข้าร่วมพิธีปฏิญาณตน นายหาญณรงค์ พันธ์พงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวายสอ “ประชาบูรณะ” สังกัด สพป.บร.๑ เชิญผู้เข้าร่วมพิธี ยืนสงบนิ่ง ๑ นาที เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ หลังจากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ได้แสดงมุทิตาจิตแก่ครูอาวุโส มอบโล่รางวัลและประกาศเกียรติบัติแก้ข้าราชการครูที่ได้รับรางวัลดีเด่นด้านต่างๆ พร้อมให้โอวาทแก่ข้าราชการครูและบุคลากรจากทุกสังกัดในเขตอำเภอเมืองบุรีรัมย์ ที่ร่วมพิธี ....(ศากุน ศิริพานิช …. รายงาน)

รายละเอียด
kiddayjatukham59

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่/วันเด็กแห่งชาติ รร.จตุคามสามัคคีวิทยา

“กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่/วันเด็กแห่งชาติโรงเรียนจตุคามสามัคคีวิทยา” เมื่อวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ โรงเรียนจตุคามสามัคคีวิทยาได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่และงานวันเด็กแห่งชาติ กิจกรรมประกอบด้วยการทำบุญใส่บาตรอาหารแห้ง มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน การแสดงของเด็กนักเรียน เล่นเกม จับรางวัลของขวัญโดยมีเด็กนักเรียนโรงเรียนจตุคามสามัคคีวิทยาและเด็กๆในหมู่บ้านเขตพื้นที่เขตบริการเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๕๐ คน และผู้ปกครองนักเรียน โดยโรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์สิ่งของรางวัล อาหาร น้ำดื่มจากหน่วยงานต่างๆและผู้ปกครองนักเรียน ทำให้การจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความสนุกสนานและความอบอุ่น /ราชวุฒิ วุฒิยาสาร เครือข่าย ปสช.สพป.บร.๑ /รายงาน

รายละเอียด
Text Size

รูปกิจกรรมล่าสุด

เว็บลิ้งค์

กระทรวงศึกษาธิการ obec
สำนักงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คุรุสภา
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
obec gateway โครงการแท็บเบล็ตเพื่อการศึกษาไทย
ต่อใบอนุญาตใบประกอบวิชาชีพ บริการผู้ประกอบวิชาชีพ
มูลนิธิกองทุนการศึกาษาเพื่อการพัฒนา ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
logo_sahavicha งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่63

หนังสือราชการ

สนทนาทั่วไป

จัดซื้อจัดจ้าง

ประชาสัมพันธ์

ย้ายสับเปลี่ยน

เว็บบล็อก

ส้วมสุขสันต์

happytoilet54

มูลนิธิ C.C.F. และชุมชน มอบส้วมสุขสันต์ให้โรงเรียนบ้านดงกระทิงฯ

เมื่อวันจันทร์ ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายลวด แก้วไธสง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีมอบห้องส้วมสุขสันต์และยกเสาเอกอาคารห้องสมุดโรงเรียน ณ โรงเรียนบ้านดงกระทิง(มิตรภาพอนุสรณ์) โดยมี นายบรรลือ ชูชาติ นายอำเภอบ้านด่าน ผู้บริหารสถานศึกษาและ ผู้ปกครองนักเรียนร่วมเป็นเกียรติในงาน นายธนภัทร สิริวาส ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงกระทิง(มิตรภาพอนุสรณ์) กล่าวว่าโรงเรียนได้ดำเนินการก่อสร้างห้องส้วมของโรงเรียน ขนาด ๑๒ ห้อง จำนวน ๑ หลัง โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนเบื้องต้นจากมูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ.ประเทศไทยฯ เป็นเงิน จำนวน ๓๖,๔๐๐ บาท คณะครู ผู้ปกครองนักเรียนและชาวบ้านในเขตบริการ ทั้ง ๔ หมู่บ้านได้ร่วมบริจาคเพิ่มเติม เป็นเงินจำนวน ๒๐๐, ๐๐๐ บาท รวมมูลค่าก่อสร้างในครั้งนี้ ๒๓๖,๔๐๐ บาท ทางโรงเรียนจึงได้มอบห้องส้วมโรงเรียน เพื่อให้เป็นสมบัติของทางราชการต่อไป ..................(พัชรา อุไรมาลย์ เครือข่าย ปชส.โรงเรียนบ้านดงกระทิงฯ/รายงาน)

รายละเอียด

แถบเครื่องมือของฉัน

เข้าระบบโดย Facebook

watbowon

B_asean_MOE

24_1

b_brainMOE.gif

b_qlf

B_teachFund

bannerANI_LunchMOE

bantwitter01

DL-Elearning

e-learning

logo_web_Ani_new

stu_chanel

ict_KM

logo_sahavicha

โครงการแท็บเบล็ตเพื่อการศึกษาไทย

มูลนิธิกองทุนการศึกาษาเพื่อการพัฒนา

คุรุสภา

ต่อใบอนุญาตใบประกอบวิชาชีพ

บริการผู้ประกอบวิชาชีพ


สมาชิกออนไลน์

เรามี 35548 บุคคลทั่วไป และ 38 สมาชิก ออนไลน์

Site Login