Text Size

การพัฒนาชุดสร้างความรู้ เรื่อง สมบัติของเลขยกกำลัง ตามแนวทฤษฎี คอนสตรัคติวิสซึม รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2553

ชื่อเรื่อง    การพัฒนาชุดสร้างความรู้ เรื่อง สมบัติของเลขยกกำลัง ตามแนวทฤษฎี คอนสตรัคติวิสซึม รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา  2553

ชื่อผู้วิจัย    นางสุภาพร   ศรีคำ 

ปีที่พิมพ์    2554


บทคัดย่อ 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของกระบวนการเรียนรู้ด้วยชุดสร้างความรู้ เรื่อง สมบัติของเลขยกกำลัง ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสซึม รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยชุดสร้างความรู้ เรื่อง สมบัติของเลขยกกำลัง ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสซึม รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  เพื่อศึกษาความคงทนการเรียนรู้ด้วยชุดสร้างความรู้ เรื่อง สมบัติของเลขยกกำลัง ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสซึม รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า  ได้แก่  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1  ภาคเรียนที่  1  โรงเรียนทะเมนชัยพิทยาคม  อำเภอลำปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์  ปีการศึกษา 2553  จำนวน  25  คน  จากจำนวน  1  ห้องเรียน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบกลุ่ม (Cluster  Random  Sampling)   เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้ามี  4  ชนิด  ได้แก่    แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามชุดสร้างความรู้ เรื่อง สมบัติของเลขยกกำลัง ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสซึม รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2    จำนวน  15  แผน  แผนละ  1  คาบ   คาบละ 50 นาที   ชุดสร้างความรู้ เรื่อง สมบัติของเลขยกกำลัง ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสซึม รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2    มีจำนวน  15  ชุด    แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง สมบัติของเลขยกกำลัง ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสซึม   รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  เป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ  4  ตัวเลือก จำนวน  30  ข้อ  มีค่าอำนาจจำแนกรายข้อ  ตั้งแต่  0.27  ถึง 1.00   มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ  0.87   แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนต่อชุดสร้างความรู้ เรื่อง สมบัติของเลขยกกำลัง ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสซึม รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating  Scale)  5  ระดับ  จำนวน  20  ข้อ   สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน  การทดสอบสมมุติฐานใช้   Dependent  Samples  t-test
 
ผลการศึกษาค้นคว้าปรากฏ  ดังนี้

1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามชุดสร้างความรู้ เรื่อง สมบัติของเลขยกกำลัง ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสซึม รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   จำนวน  15  แผน  ใช้เวลาสอนทั้งหมด  15  คาบ มีประสิทธิภาพ   86.37 / 90.53  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้

2. มีค่าดัชนีประสิทธิผลของแผนเท่ากับ  0.7717  แสดงว่า   นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์มีความก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มจากก่อนเรียนคิดเป็นร้อยละ 77.17

3. นักเรียนที่ได้รับการเรียนรู้ด้วยชุดสร้างความรู้ เรื่อง สมบัติของเลขยกกำลัง ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสซึม รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนเพิ่มขึ้นกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

4. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดสร้างความรู้ เรื่อง สมบัติของเลขยกกำลัง ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสซึม รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

5.  นักเรียนที่ได้รับการเรียนรู้ด้วยชุดสร้างความรู้ เรื่อง สมบัติของเลขยกกำลัง ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสซึม รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนไปแล้ว  14  วัน  ไม่แตกต่างกัน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

โดยสรุป  ชุดสร้างความรู้ เรื่อง สมบัติของเลขยกกำลัง ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสซึม รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  เป็นนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเหมาะสมตามเกณฑ์มาตรฐาน  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น  มีความรู้ที่คงทนถาวร  และมีความพึงพอใจต่อชุดสร้างความรู้อยู่ในระดับมากที่สุด  สมควรนำไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตรต่อไป

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เรื่อง  ทรัพยากรธรรมชาติ 

ในท้องถิ่น  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   ชั้นประถมศึกษาปีที่  3

ปีการศึกษา  2551

Site Login