Text Size

รายงานผลการพัฒนาชุดฝึกทักษะ เรื่อง การประดิษฐ์โมบายจากเส้นพลาสติก สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ชื่อเรื่อง    รายงานผลการพัฒนาชุดฝึกทักษะ เรื่อง การประดิษฐ์โมบายจากเส้นพลาสติก สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ชื่อผู้วิจัย    นางนพภัสสร โกษากุล

สถานที่ศึกษา   โรงเรียนบ้านปรุบุมะค่า อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ปีที่ศึกษา    2553


บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมาย (1) เพื่อพัฒนาชุดฝึกทักษะ เรื่อง การประดิษฐ์โมบาย จาก เส้นพลาสติก กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (2) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของชุดฝึกทักษะ เรื่อง การประดิษฐ์โมบาย จากเส้นพลาสติก ) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วย ชุดฝึกทักษะ เรื่อง การประดิษฐ์โมบายจากเส้นพลาสติก สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ การใช้ชุดฝึกทักษะ เรื่อง การประดิษฐ์โมบายจากเส้นพลาสติก สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปี ที่ 5โดยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนบ้านปรุบุมะค่า จำนวน 10 คน โดยถือเป็นกลุ่มเป้าหมายในการศึกษาครั้งนี้ เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย (1) ชุดฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 7 เรื่อง ประกอบด้วย เล่มที่ 1 การประดิษฐ์โมบายปลาตะเพียน เล่มที่ 2 การประดิษฐ์โมบาย ดอกลำดวนใหญ่ เล่มที่ 3 การประดิษฐ์โมบายดอกลำดวนเล็ก เล่มที่ 4 การประดิษฐ์โมบาย ปลา ตะเพียนเล็ก เล่มที่ 5 การประดิษฐ์โมบายลูกตะกร้อ เล่มที่ 6 การประดิษฐ์โมบายนกพิราบ เล่มที่ 7 การประดิษฐ์โมบายดอกกล้วยไม้ (2) แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้ชุดฝึกทักษะเรื่อง การประดิษฐ์โมบายจากเส้นพลาสติก สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 7 แผน โดยใช้เวลาในการศึกษาแผนละ 2 ชั่วโมง รวม 14 ชั่วโมง 3) แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เป็นแบบทดสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ จำนวน 7 ชุดๆ ละ 10 ข้อ 4) แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เป็นแบบทดสอบแบบถูกผิดและเติมคำ จำนวน 7 ชุดๆ ละ 10 ข้อ 5) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นแบบทดสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ จำนวน 30 ข้อ และ 6) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกทักษะ เรื่องการประดิษฐ์โมบายจากเส้นพลาสติก สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 20 ข้อ สถิติที่ใช้ ค่าเฉลี่ย (ArithmeticMean) ค่าสถิติร้อยละ (Percentage) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการทดสอบสมมุติฐานใช้ t - test (Dependent Samples)

ผลการศึกษา พบว่า

1. ประสิทธิภาพของ ชุดฝึกทักษะ เรื่อง การประดิษฐ์โมบายจากเส้นพลาสติก กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่า ชุดฝึกทักษะทั้ง 7 เล่ม มีประสิทธิภาพของกระบวนการเท่ากับ 80.00/83.00 , 85.91/87.00 , 89.77/88.00 , 91.59/90.00 , 91.59/96.00 , 90.23/92.00 , 95.00/98.00 และมีประสิทธิภาพของกระบวนการต่อประสิทธิภาพของผลลัพธ์ เท่ากับ 89.42 /85.67 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80
2. ดัชนีประสิทธิผล มีค่าเท่ากับ 0.7333 หมายความว่า นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 73.33
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้เรื่อง การประดิษฐ์โมบายจากเส้นพลาสติก กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สรุปมีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
4. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยชุดฝึกทักษะ เรื่อง การประดิษฐ์โมบายจากเส้นพลาสติก สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.28) 

 

สรุปได้ว่า

ชุดฝึกทักษะ เรื่อง การประดิษฐ์โมบายจากเส้นพลาสติก กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น มีความเหมาะสมที่จะใช้สอนเสริมทักษะสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในการเรียนรู้วิถีชีวิตแบบไทยๆ เรียนรู้และอนุรักษ์ความเป็นประเพณี วัฒนธรรม อันดีงามของท้องถิ่นในด้านการประดิษฐ์งานสานนกพิราบ สานปลาตะเพียน สานตะกร้อ สานตะกร้าและเมื่อนักเรียนได้ใช้ชุดฝึกชุดนี้แล้ว นักเรียนสามารถทำแบทดสอบท้ายบท และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้ดี ส่งผลให้ชุดฝึกทักษะที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ นักเรียน ยังได้นำความรู้ความเข้าใจที่ได้จากการฝึกทักษะ ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ ในการดำรงชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เรื่อง  ทรัพยากรธรรมชาติ 

ในท้องถิ่น  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   ชั้นประถมศึกษาปีที่  3

ปีการศึกษา  2551

Site Login