Text Size

ผลงาน/วิจัย

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านการวิจัย ในชั้นเรียนของครู วิทยาลัยการอาชีพสตึกฯ 558
2 การวิจัยเด็กออทิสติก ในห้องเรียนคู่ขนานสำหรับบุคคลออทิสติก 3090
3 การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชนแบบร่วมคิดร่วมทาเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 2999
4 การพัฒนารูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4526
5 รายงานผลการพัฒนาชุดฝึกทักษะ เรื่อง การประดิษฐ์โมบายจากเส้นพลาสติก สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 7289
6 รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง โรคน่ารู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 4336
7 การพัฒนาชุดสร้างความรู้ เรื่อง สมบัติของเลขยกกำลัง ตามแนวทฤษฎี คอนสตรัคติวิสซึม รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2553 6241
8 รายงานการพัฒนาการอ่านและเขียนสะกดคำที่ประสมด้วยสระเปลี่ยนรูปและลดรูปที่มีตัวสะกด โดยใช้แบบฝึกทักษะและหนังสืออ่านเสริม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดบ้านกะชาย ปีการศึกษา 2553 4004
9 การพัฒนาการดำเนินงานเสริมสร้างวินัยในตนเองของนักเรียนโรงเรียนฮั่วเคี้ยว อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ (The Development of Students' Self-Discipline Reinforcement, Hua Chew School, Muang District, Buriram Province.) 4181
10 การพัฒนาการดำเนินงานควบคุมพัสดุโรงเรียนบ้านห้วยศาลา อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ (A Development the Operation of School Supplies Control, Ban Huai Sala School, Lam Plai Mat District, Buriram Province.) 3645
11 การพัฒนาบุคลากรในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน โรงเรียนบ้านหัวฝาย อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ (Personnel Development Activities in the Learning Project, Ban Hua Fai School, Kandong District, Buriram Province) 3596
12 การพัฒนาระบบงานประชาสัมพันธ์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ (The Development of Public Relations Systems ,Princess Chulabhorn's College School, Satuek District, Buriram Province) 4252
13 การพัฒนาการดำเนินงานเสริมสร้างวินัยในตนเองของนักเรียนโรงเรียนวัดบ้านใหม่ อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ (The Development of Performance Enhancing Students' Self-Discipline Wat Ban Mai School, Huai Rat District,Buri Ram Province) 4621
14 การพัฒนาระบบงานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลอุดมธรรม อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ (The Development of Public Relations Systems , Municipal Udom Tham, Krasang District, Buriram Province) 4385
15 การพัฒนาระบบสารสนเทศงานการจัดการศึกษาภาคบังคับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 (Development of information technology compulsory education, Area Office Elementary Education, 1, Buriram) 2797
16 การพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนวัดละลวด อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ (Personnel Development of Classroom Research, Wat La Loud School Chamni District, Buriram Province.) 4391
17 การพัฒนาบุคลากรในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการโรงเรียนวัดละลวด อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ 3354
18 รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อฝึกการคิดวิเคราะห์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 4389
19 รายงานการพัฒนาการอ่านและเขียนสะกดคำที่ประสมด้วยสระเปลี่ยนรูปและลดรูปที่ มีตัวสะกด โดยใช้แบบฝึกทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 5181
20 รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่อง การอ่านและการเขียนคำยาก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 7019

หน้า 1 จาก 4

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

Site Login