Text Size

ผลงาน/วิจัย

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
41 การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ดนตรีไทย โดยใช้ชุดฝึกทักษะระนาดเอก กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาขาดนตรี) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 3489
42 การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ระบบร่างกายมนุษย์ สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 3775
43 การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้ชุดพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง ศาสนพิธี สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (สาขาวิชาพระพุทธศาสนา) 3719
44 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วน และร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ 7407
45 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องการดำรงชีวิตของพืช ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น 2835
46 การพัฒนากระบวนการคิด โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบ 4 MAT เรื่อง ฟังก์ชันลอการิทึม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 5241
47 การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนรู้ เรื่อง การประดิษฐ์ตุ๊กตารูปสัตว์ด้วยกระดาษทิชชู กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 3917
48 การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนรู้ เรื่อง การประดิษฐ์เศษวัสดุที่ย่อยสลายยากกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์)ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 3200
49 การประดิษฐ์ดอกไม้จากพลาสติกเหลือใช้ด้วยโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 14264
50 การประเมินโครงการศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ:เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนชุมชนบ้านหัววัว (ราษฎร์อุทิศ) 4526
51 การจัดการเรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 5417
52 เอกสารประกอบการสอน เรื่อง แบบจําลองอะตอมของรัทเทอร์ฟอร์ด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สาระการเรียนรู้พื้นฐานวิทยาศาสตร์(เคมี) 8491
53 การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมที่เน้นกระบวนการวิจัย เพื่อพัฒนาผู้เรียนด้านการใฝ่รู้ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนลำปลายมาศ 2740
54 การสร้างและพัฒนาแบบวัดการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 4 โรงเรียนลำปลายมาศ 3446
55 การสร้างและหาประสิทธิภาพของบทเรียนสำเร็จรูปประกอบภาพการ์ตูน เรื่อง หลักการใช้ภาษาในภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 4629
56 รายงานผลการพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนคำที่สะกดไม่ตรงตามมาตราโดยใช้แบบฝึกทักษะ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 2669
57 รายงานผลการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ตามแนวพุทธศาสนา ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 โรงเรียนพระครูพิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์ โดยใช้กิจกรรมโยคะแบบบูรณาการ 2455
58 รายงานผลการพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาการบวกและการลบจำนวนที่มี ผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 20 โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านตราดหนองพลวง 3146
59 รายงานผลการพัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชุดคำขวัญจังหวัดบุรีรัมย์ โดยใช้หนังสือส่งเสริม 3009
60 รายงานผลการดำเนินงานเพื่อพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 3749

Site Login