Text Size

ผลงาน/วิจัย

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
61 รายงานผลการจัดการเรียนรู้ โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปประกอบภาพการ์ตูนหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 กินอยู่เพื่อสุขภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 3554
62 รายงานผลการสร้างและใช้ชุดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ตามวิธีสอนแบบค้นพบที่เน้นเทคนิคการเรียนแบบร่วมมือ เรื่อง ลำดับและอนุกรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 3283
63 รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปประกอบภาพการ์ตูน เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน เรื่อง สารในชีวิตประจำวัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 4289
64 รายงานการพัฒนานักเรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะการใช้คำ สำนวน และการแต่งคำประพันธ์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดบ้านกะชาย ปีการศึกษา 2550 2573
65 รายงานการพัฒนาแบบฝึกปฏิบัติการเขียนภาพทิวทัศน์ด้วยสีน้ำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระเพิ่มเติม) วิชาจิตรกรรม 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 2978
66 รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนรู้ เรื่อง มหัศจรรย์ผักพื้นบ้านอาหารท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 3415
67 รายงานการทดลองใช้แบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย เรื่อง การอ่านและการสะกดคำยากสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ 3228
68 รายงานการสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเพิ่มพูนทักษะการอ่านและเขียนสะกดคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับช่วงชั้นที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 2843
69 รายงานการใช้และพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 5788
70 รายงานการใช้และพัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์การบวก การลบ การคูณ และการหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 2533
71 การพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาพหุปัญญานักเรียนโดยใช้เทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) 3246
72 รายงานการพัฒนาคู่มือการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาพหุปัญญานักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 2763
73 รายงานการประเมินโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาพหุปัญญานักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 3761

หน้า 4 จาก 4

4
ถัดไป
สุดท้าย

Site Login