เว็บบล็อก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

แบ่งปันความคิด สร้างสังคมออนไลน์ด้วยงานขียนของคุณ

เรื่อง : การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านการวิจัย ในชั้นเรียนของครู วิทยาลัยการอาชีพสตึก จังหวัดบุรีรัมย์อีกครั้ง..เก็บไว้ดูเล่น

เขียนโดย: นายประสงค์ เหลาฉลาด ใน คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต

คำที่เกี่ยวข้องใน: Untagged 

นายประสงค์  เหลาฉลาด

เวลาว่าง ผอ.สงค์

เขียนโดย: นายประสงค์ เหลาฉลาด ใน คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต

คำที่เกี่ยวข้องใน: Untagged 

นายประสงค์  เหลาฉลาด


ข่าวดีไตรคามสามัคคีวิทยา


ชื่อผลงาน การวิจัยเด็กออทิสติก ในห้องเรียนคู่ขนานสำหรับบุคคลออทิสติก


ผลการแข่งขันนวัตกรรม/พาทีสร้างสรรค์ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซี่ยนและทักษะในศตวรรษที่ 21 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ ม.ขอนแก่น มีดังนี้ครับ


" แอ๊นท์ใช้แล้วค่ะ เจเฮิรบส์  ดีจริง ๆ ค่ะ  แอ๊นท์ขอแนะนำค่ะ
- เซตผิวหน้า Young forever ใช้แล้วใบหน้า ที่หมองคล้ำฟูเด้ง ตึงกระชับ ขาวขึ้นจริง ๆ ค่ะ รู้สึกได้เอง ใน 7 วัน

- ส่วนเซตผิวตัว Body White ใช้แล้วตัวหอมมาก

ร่องรอย จุดด่างดำ คลาบไคล้ ตามตัวถูกผลัดออก

เผยผิวใหม่ขาวขื้นมากค่ะ เห็นผลได้ในขวดแรกเลย ค่ะ

ผลิตภัณฑ์  " jherb"  ผลิตจากสมุนไพร เข้มข้น

เพื่อสุขภาพที่ดี ไม่มีสารตกค้าง ขาวใส  อย่างสบายใจ ค่ะ

ลองพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองสิค่ะ แอ๊นท์คอนเฟริ์มค่ะ ขาวจริงอะไรจริงค่ะ "
http:www.jherb888.com


เด็กพิเศษ ออติสติก เด็กไม่ได้ยิน เด็กหูอื้อ เด็กหูหนวก ศูนย์มอบบริการการจัดสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนา กระตุ้น และส่งเสริมศักยภาพให้กับเด็กที่มีปัญหาการได้ยิน การสื่อสาร และเด็กที่มีความต้องการพิเศษอื่นๆ ให้สามารถนำศักยภาพเหล่านั้นมาพัฒนาทักษะในด้านต่างๆ ทั้งการสื่อสาร สังคมและ การเรียนรู้ โดยใช้วิธีการบำบัดและการสอนที่มีการวางแผนและให้การบำบัด รักษาที่มีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นการให้บริการที่เหมาะสมกับเด็กแต่ละคน รวมถึงการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและผู้ดูแลเพื่อให้การรักษามีประสิทธิผลมากที่สุด

1.  การให้คำปรึกษาเบื้องต้น การคัดกรองและการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ

    เริ่มต้นจากการสัมภาษณ์ ซักประวัติ และตอบคำถามจากแบบประเมิน
    มอบการประเมินโดยตรง
    มอบแนวทางการรักษา /บำบัด/การช่วยเหลือ

2.  มอบการบริการบำบัด /ฟื้นฟู และบริการความรู้ทางวิชาการโปรแกรมการให้คำปรึกษา ประเมิน บำบัด ฟื้นฟู และความรู้ทาง
ห วิชาการ ประกอบด้วย
    - โปรแกรมการให้บริการด้านจิตวิทยา
    โดยให้การคัดกรองเบื้องต้นเกี่ยวกับความฉลาดทางอารมณ์ ความฉลาดทางจริยธรรม และความ ฉลาดในการเล่น เพื่อพิจารณาถึงปัญหาของเด็กแต่ละคนและวางแผนในการพัฒนาทักษะในการเรียนรู้ อารมณ์และทักษะทางสังคมให้เหมาะสมกับวัย
        รับประเมินมอบบริการให้คำปรึกษา
        การวางแผนการรักษา
        บริการฟื้นฟูทางจิตวิทยา
            โปรแกรมศิลปะเพื่อพัฒนาทักษะทางอารมณ์ สังคม จินตนาการความคิดสร้างสรรค์ ความอดทนอดกลั้น ส่งเสริมพัฒนาการทางภาษาและการพูดทั้งทางตรงและทางอ้อม
            การจัดกลุ่มสังคมด้านครอบครัว
            การประเมินด้าน IQ
            โปรแกรมพัฒนา EQ, MQ, PQ ความคิดสร้างสรรค์
            โปรแกรมให้คำปรึกษาการควบคุมตนเอง และพฤติกรรมบำบัด

    - โปรแกรมกิจกรรมบำบัด

    ให้บริการการประเมินทั้งแบบมาตรฐานต่างประเทศและแบบประเมินคร่าวๆ เพื่อพิจารณาโปรแกรมที่เหมาะสมกับเด็กแต่ละคนและเพื่อวางแผนการรักษาที่เหมาะสมกับระดับความสามารถ จะมีการประเมินอย่างต่อเนื่องในขณะที่เด็กอยู่ในโปรแกรมการรักษาเพื่อประเมินความก้าวหน้าและประสิทธิภาพในการรักษา นอกจากนี้การประเมินอย่างเต็มรูปแบบจะถูกนำมาใช้เพื่อพิจารณาความพร้อม เมื่อเด็กจะออกจากโปรแกรมการรักษาทางกิจกรรมบำบัด

        รับประเมิน ตั้งเป้าประสงค์และวางแผนการรักษา
        มอบบริการฟื้นฟูทางกิจกรรมบำบัด และให้คำปรึกษา
        จัดโปรแกรมการฝึกสอนพฤติกรรม ทอนย่อยกิจกรรมที่นำมาใช้ในสังคม การสื่อสาร และชีวิตประจำวัน
        การใช้โปรแกรม Sensory Integration (SI) เพื่อการประมวลผลระบบประสาทอย่างเหมาะสม
        จัดโปรแกรมส่งเสริมพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดใหญ่ /เล็ก การวางแผนการเคลื่อนไหวความคิด การช่วยเหลือตนเอง
        การเล่นที่เหมาะสมกับวัย
        โปรแกรมพิเศษ
            ส่งเสริมพัฒนาการเขียน
            สอนพฤติกรรมที่เหมาะสม

    - โปรแกรมการฝึกฟัง ฝึกพูด
    ให้การประเมินพัฒนาการทางภาษาเบื้องต้นในเด็ก เพื่อการตั้งเป้าประสงค์และวางแผนการสอนฝึกฟัง ฝึกพูดที่สอดคล้องกับระดับพัฒนาการ รวมถึงการวางแผนร่วมกับผู้ปกครองทำให้การฝึกฟัง ฝึกพูดมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

        รับประเมิน และมอบบริการให้คำปรึกษา
        การวางแผนการรักษาโปรแกรมการบำบัดแบบเดี่ยวและกลุ่ม
        พัฒนาการใช้ภาษาและสื่อสารโดยใช้เทคนิคพิเศษที่เรียกว่า Auditory-Verbal Therapy.
    - โปรแกรมการศึกษาพิเศษ
    ให้การประเมินเพื่อจัดทำโปรแกรมการเรียนเฉพาะบุคคล (IEP) และจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ วิธีการสอน และการรักษาอื่นๆอย่างเป็นระบบเพื่อช่วยให้เด็กที่ได้เข้าร่วมโปรแกรมนั้นสามารถตอบสนองต่อความต้องการของตนเองและอยู่ร่วมในชุมชนได้

        รับประเมิน และมอบบริการให้คำปรึกษา
        การวางแผนการรักษา
        โปรแกรมการสอนแบบเดี่ยวและกลุ่มในด้านวิชาการต่างๆ
        โปรแกรมสอนก่อนวัยเรียน
        โปรแกรมสอนเดี่ยว -กลุ่มเพื่อเรียนรู้สถานการณ์จำลองห้องเรียนจริง
        สอนการคำนวณ การอ่าน และกระบวนการความคิด

    - โปรแกรมพิเศษอื่นๆ
        โปรแกรมด้านการเตรียมความพร้อม
        โปรแกรมด้านดนตรีบำบัด
        โปรแกรมเพื่อพัฒนาการเขียน
        โปรแกรมพัฒนาพื้นฐานการใช้ชีวิตในสังคม
        โปรแกรมการให้บริการนอกสถานที่
        โปรแกรมการอบรมผู้ปกครองและผู้ดูแล
        โปรแกรมช่วงปิดเทอม

สนใจสอบถาม ข้อมูลได้ที่  ศูนย์เพื่อเด็กพิเศษแสงเหนือ
116/6 ถนนพระรามหก ซอย 39 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพ 10400• โทร. +66-2-271-4455 แฟกซ์. +66-2-271-0222 http://www.nortlightcenter.com  http://www.intimexhearing.com  http://specialneedsthailand.com
ผู้ลง ความคิดเห็น นาย อภิเชษฐ์ ไสยสิทธิ์ ขอขอบคุณ


คิดต่าง...วันภาษาไทย

เขียนโดย: นายประสงค์ เหลาฉลาด ใน คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต

คำที่เกี่ยวข้องใน: Untagged 

นายประสงค์  เหลาฉลาด

     ยี่สิบเก้ากรกฎามาอีกครั้ง วันที่นั่งฟังคนเถียงเรื่องภาษา
บ้างก็ด่าบ้างก็ว่ากันไปมา เพื่อจะหาข้อสรุปให้ดีๆ
     คนรุ่นเก่าก็เข้าข้างว่าตัวถูก คนรุ่นลูกก็กล่าวหาภาษาหยี
อยากให้คนรุ่นเก่าเข้าใจที คนรุ่นนี้ก็รักษาภาษาไทย
     แต่บางครั้งก็ต้องมีเปลี่ยนแปลงบ้าง เราร่วมสร้างความแปลกใหม่จะดีไห
ดีกว่าเราว่าเราถูกทุกครั้งไป ทั้งผู้ใหญ่และเด็กๆต้องช่วยกัน
    จริงๆแล้วพวกผู้ใหญ่มีส่วนผิด ที่ไปนำสันสกฤตบาลีผัน
คำไทยแท้ยากขึ้นทุกๆวัน วัยรุ่นมันจึงต้องแปลไทยเป็นไทย
    การประพันธ์บทกลอนแหละตัวเหตุ น่าสังเกตลงไม่ได้เอาตัวไหน
จึงเปลี่ยนคำแต่ความหมายไม่เปลี่ยนไป มันทำได้เพราะกูตั้งคำแปลเลย
    ยกตัวอย่างเช่นจระเข้เป็นกุมภัณฑ์ แล้วก็ผันเป็นกุมภากุมภีเฉย
คนรุ่นหลังเรียนตามยากจุ่งเบย แต่ขอเอ่ยว่ายังรักบ่องตงๆ


เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

Site Login