เว็บบล็อก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

แบ่งปันความคิด สร้างสังคมออนไลน์ด้วยงานขียนของคุณ

ชื่อเรื่อง????????? รายงานการพัฒนาคู่มือการจัดการเรียนรู้? เพื่อพัฒนาพหุปัญญานักเรียน? สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์? เขต? 1?????


รายงานการประเมินโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาพหุปัญญานักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

?????????????????? รายงานการประเมินโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้? เพื่อพัฒนาพหุปัญญานักเรียน? สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์? เขต? 1? มีวัตถุประสงค์? ดังนี้? 1) เพื่อประเมินสภาวะแวดล้อมของโครงการเกี่ยวกับหลักการ? วัตถุประสงค์? เป้าหมาย? ระยะเวลา? ความสอดคล้อง? บรรยากาศในการทำงานและการเตรียมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้? เพื่อพัฒนาพหุปัญญานักเรียน? 2) เพื่อประเมินปัจจัยนำเข้าของโครงการเกี่ยวกับจำนวนบุคลากร? วัสดุอุปกรณ์? เครื่องมืออาคารสถานที่และงบประมาณ? 3) เพื่อประเมินกระบวนการดำเนินงานของโครงการเกี่ยวกับการดำเนินงาน? กิจกรรมการดำเนินงาน? การนิเทศ? ติดตามและการประเมินผล? 4) เพื่อประเมินผลผลิตของโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาพหุปัญญานักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์? เขต? 1? ในประเด็นต่อไปนี้?


40
ถัดไป
สุดท้าย

Site Login