โครงงานประเภทสำรวจ

เขียนโดย: Shusri Karnkes ใน คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต

คำที่เกี่ยวข้องใน: Untagged 

Shusri Karnkes

ประเภทสำรวจ

                โครงงานประเภทนี้ เป็นโครงงานการศึกษาสำรวจข้อมูลสำหรับดำเนินงานพัฒนาปรับปรุงเพิ่มเติมผลงานและส่งเสริมผลผลิตให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น  ข้อมูลดังกล่าว  อาจมีผู้จัดทำขึ้น  แต่มีการแปรเปลี่ยนไปแล้ว  ต้องทำการสำรวจจัดทำขึ้นใหม่ให้ทันสมัยอยู่เสมอ เช่น
              
anired05_next.gif  การสำรวจราคาผลผลิตเกษตรในท้องถิ่น
              
anired05_next.gif  การสำรวจราคาสินค้าอุปโภคบริโภคในท้องถิ่น
              
anired05_next.gif  การสำรวจแหล่งวิชาการและสถานประกอบการในท้องถิ่น
              
anired05_next.gif  การสำรวจงานบริการในท้องถิ่น
              
anired05_next.gif  การสำรวจปริมาณการปลูกข้าวโพดในท้องถิ่น
              
anired05_next.gif  การสำรวจปริมาณการเลี้ยงไก่เนื้อในท้องถิ่น
              
anired05_next.gif  การสำรวจปริมาณการเลี้ยงห่านในท้องถิ่น
              
anired05_next.gif  การสำรวจคลองแม่รำพัน สุโขทัย

 


[ ย้อนกลับ ]