เด็กพิเศษ ออติสติก เด็กไม่ได้ยิน เด็กหูอื้อ เด็กหูหนวก ศูนย์แสงเหนือ

เขียนโดย: อภิเชษฐ์ ไสยสิทธิ์ ใน คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต

คำที่เกี่ยวข้องใน: Untagged 

อภิเชษฐ์ ไสยสิทธิ์

เด็กพิเศษ ออติสติก เด็กไม่ได้ยิน เด็กหูอื้อ เด็กหูหนวก ศูนย์มอบบริการการจัดสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนา กระตุ้น และส่งเสริมศักยภาพให้กับเด็กที่มีปัญหาการได้ยิน การสื่อสาร และเด็กที่มีความต้องการพิเศษอื่นๆ ให้สามารถนำศักยภาพเหล่านั้นมาพัฒนาทักษะในด้านต่างๆ ทั้งการสื่อสาร สังคมและ การเรียนรู้ โดยใช้วิธีการบำบัดและการสอนที่มีการวางแผนและให้การบำบัด รักษาที่มีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นการให้บริการที่เหมาะสมกับเด็กแต่ละคน รวมถึงการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและผู้ดูแลเพื่อให้การรักษามีประสิทธิผลมากที่สุด

1.  การให้คำปรึกษาเบื้องต้น การคัดกรองและการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ

    เริ่มต้นจากการสัมภาษณ์ ซักประวัติ และตอบคำถามจากแบบประเมิน
    มอบการประเมินโดยตรง
    มอบแนวทางการรักษา /บำบัด/การช่วยเหลือ

2.  มอบการบริการบำบัด /ฟื้นฟู และบริการความรู้ทางวิชาการโปรแกรมการให้คำปรึกษา ประเมิน บำบัด ฟื้นฟู และความรู้ทาง
ห วิชาการ ประกอบด้วย
    - โปรแกรมการให้บริการด้านจิตวิทยา
    โดยให้การคัดกรองเบื้องต้นเกี่ยวกับความฉลาดทางอารมณ์ ความฉลาดทางจริยธรรม และความ ฉลาดในการเล่น เพื่อพิจารณาถึงปัญหาของเด็กแต่ละคนและวางแผนในการพัฒนาทักษะในการเรียนรู้ อารมณ์และทักษะทางสังคมให้เหมาะสมกับวัย
        รับประเมินมอบบริการให้คำปรึกษา
        การวางแผนการรักษา
        บริการฟื้นฟูทางจิตวิทยา
            โปรแกรมศิลปะเพื่อพัฒนาทักษะทางอารมณ์ สังคม จินตนาการความคิดสร้างสรรค์ ความอดทนอดกลั้น ส่งเสริมพัฒนาการทางภาษาและการพูดทั้งทางตรงและทางอ้อม
            การจัดกลุ่มสังคมด้านครอบครัว
            การประเมินด้าน IQ
            โปรแกรมพัฒนา EQ, MQ, PQ ความคิดสร้างสรรค์
            โปรแกรมให้คำปรึกษาการควบคุมตนเอง และพฤติกรรมบำบัด

    - โปรแกรมกิจกรรมบำบัด

    ให้บริการการประเมินทั้งแบบมาตรฐานต่างประเทศและแบบประเมินคร่าวๆ เพื่อพิจารณาโปรแกรมที่เหมาะสมกับเด็กแต่ละคนและเพื่อวางแผนการรักษาที่เหมาะสมกับระดับความสามารถ จะมีการประเมินอย่างต่อเนื่องในขณะที่เด็กอยู่ในโปรแกรมการรักษาเพื่อประเมินความก้าวหน้าและประสิทธิภาพในการรักษา นอกจากนี้การประเมินอย่างเต็มรูปแบบจะถูกนำมาใช้เพื่อพิจารณาความพร้อม เมื่อเด็กจะออกจากโปรแกรมการรักษาทางกิจกรรมบำบัด

        รับประเมิน ตั้งเป้าประสงค์และวางแผนการรักษา
        มอบบริการฟื้นฟูทางกิจกรรมบำบัด และให้คำปรึกษา
        จัดโปรแกรมการฝึกสอนพฤติกรรม ทอนย่อยกิจกรรมที่นำมาใช้ในสังคม การสื่อสาร และชีวิตประจำวัน
        การใช้โปรแกรม Sensory Integration (SI) เพื่อการประมวลผลระบบประสาทอย่างเหมาะสม
        จัดโปรแกรมส่งเสริมพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดใหญ่ /เล็ก การวางแผนการเคลื่อนไหวความคิด การช่วยเหลือตนเอง
        การเล่นที่เหมาะสมกับวัย
        โปรแกรมพิเศษ
            ส่งเสริมพัฒนาการเขียน
            สอนพฤติกรรมที่เหมาะสม

    - โปรแกรมการฝึกฟัง ฝึกพูด
    ให้การประเมินพัฒนาการทางภาษาเบื้องต้นในเด็ก เพื่อการตั้งเป้าประสงค์และวางแผนการสอนฝึกฟัง ฝึกพูดที่สอดคล้องกับระดับพัฒนาการ รวมถึงการวางแผนร่วมกับผู้ปกครองทำให้การฝึกฟัง ฝึกพูดมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

        รับประเมิน และมอบบริการให้คำปรึกษา
        การวางแผนการรักษาโปรแกรมการบำบัดแบบเดี่ยวและกลุ่ม
        พัฒนาการใช้ภาษาและสื่อสารโดยใช้เทคนิคพิเศษที่เรียกว่า Auditory-Verbal Therapy.
    - โปรแกรมการศึกษาพิเศษ
    ให้การประเมินเพื่อจัดทำโปรแกรมการเรียนเฉพาะบุคคล (IEP) และจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ วิธีการสอน และการรักษาอื่นๆอย่างเป็นระบบเพื่อช่วยให้เด็กที่ได้เข้าร่วมโปรแกรมนั้นสามารถตอบสนองต่อความต้องการของตนเองและอยู่ร่วมในชุมชนได้

        รับประเมิน และมอบบริการให้คำปรึกษา
        การวางแผนการรักษา
        โปรแกรมการสอนแบบเดี่ยวและกลุ่มในด้านวิชาการต่างๆ
        โปรแกรมสอนก่อนวัยเรียน
        โปรแกรมสอนเดี่ยว -กลุ่มเพื่อเรียนรู้สถานการณ์จำลองห้องเรียนจริง
        สอนการคำนวณ การอ่าน และกระบวนการความคิด

    - โปรแกรมพิเศษอื่นๆ
        โปรแกรมด้านการเตรียมความพร้อม
        โปรแกรมด้านดนตรีบำบัด
        โปรแกรมเพื่อพัฒนาการเขียน
        โปรแกรมพัฒนาพื้นฐานการใช้ชีวิตในสังคม
        โปรแกรมการให้บริการนอกสถานที่
        โปรแกรมการอบรมผู้ปกครองและผู้ดูแล
        โปรแกรมช่วงปิดเทอม

สนใจสอบถาม ข้อมูลได้ที่  ศูนย์เพื่อเด็กพิเศษแสงเหนือ
116/6 ถนนพระรามหก ซอย 39 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพ 10400• โทร. +66-2-271-4455 แฟกซ์. +66-2-271-0222 http://www.nortlightcenter.com  http://www.intimexhearing.com  http://specialneedsthailand.com
ผู้ลง ความคิดเห็น นาย อภิเชษฐ์ ไสยสิทธิ์ ขอขอบคุณ


[ ย้อนกลับ ]