นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2553

เขียนโดย: Administrator ใน การศึกษา

คำที่เกี่ยวข้องใน: policy

Administrator

นายชินภัทร ภูมิรัตน์ความเป็นมา

            สืบเนื่องจากนโยบายด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  ตามแผนบริหารราชการแผ่นดิน  ปีงบประมาณ 2551-2554  ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความสำคัญในเรื่องเกี่ยวกับการใช้หลักประกันขั้นพื้นฐานของบริการสาธารณะภายใต้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ  การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ  การมีสภาพแวดล้อมที่นำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีความมั่นคงในชีวิต  และประชาชนมีความสุข  ได้กำหนดให้มีนโยบายการศึกษา  10  ประการ  ดังนี้

              1.    ยกระดับคุณภาพการศึกษาของคนไทยอย่างมีบูรณาการและสอดคล้องกันตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษาทั้งในและนอกระบบการศึกษา

              2.    การเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต

              3.    พัฒนาหลักสูตรปรับระบบการผลิตและพัฒนาครูให้มีคุณภาพและคุณธรรมอย่างทั่วถึง  ต่อเนื่อง  และก้าวทันการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์

 

              4.    ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียน  การสอนและการเรียนรู้อย่างจริงจัง  รวมทั้งการเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงอย่างกว้างขวาง

              5.    ดำเนินการให้บุคคลมีสิทธิเสอมกันในการรับการศึกษา 12 ปีโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย  และให้ครอบคลุมผู้ยากไร้  ผู้พิการหรือทุพพลภาพ  หรืออยู่ในสภาวะยากลำบากมากขุ้น

              6.    เพิ่มโอกาสให้แก่เยาวชนในการศึกษาต่อผ่านกองทุนให้กู้ยืมที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต  และเชื่อมโยงกับนโยบายการผลิตบัณฑิตที่ตอบสนองความต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถของประเทศ

              7.    สนับสนุนการให้ทุนการศึกษาทั้งในและต่างประเทศสำหรับผู้ด้อยโอกาส

              8.    สนับสนุนการผลิตและพัฒนากำลังคนให้สอดรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการผลิตและการบริการ

              9.    เร่งผลิตกำลังคนระดับอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพสนับสนุนความสามารถในการแข่งขันของประเทศพร้อมทั้งพัฒนารับรองคุณวุฒิวิชาชีพตามมาตรฐานสากล

            10.    ขยายบทบาทของระบบการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ผ่านองค์กรต่าง ๆ

 

วิสัยทัศน์

            สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นองค์กรหลักในการจัดและส่งเสริม  สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ประชากรในวัยเรียนอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

?

พันธกิจ

            เพิ่มโอกาสทางการศึกษาแก่ประชากรวัยเรียนทุกคนให้ไดรับการพัฒนาเป็นบุคคลที่มีความรู้  ความสามารถ  และคุณลักษณะตามมาตรฐาน  การศกึษา  ด้วยระบบการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ

 

เป้าหมายการให้บริการของ สพฐ.

            -  ด้านโอกาสทางการศึกษา 

            -  ด้านคุณภาพการศึกษา

            -  ด้านประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ

 

กลยุทธ์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

            สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีภารกิจเกี่ยวกับการจัดและส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จัดทำผลผลิต  จำนวน 5 ผลผลิต  ได้แก่  ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ  ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย  เด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและพัฒนาสมรรถภาพ  และเด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษา  ขั้นพื้นฐาน  โดยให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 185 เขตพื้นที่การศึกษาเป็นหน่วยกำกับ  ประสาน  ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้กับสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นหน่วยปฏิบัติการจัดการศึกษา  ซึ่งในปีงบประมาณ 2552  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา  ขั้นพื้นฐานกำหนดการขับเคลื่อนกลยุทธ์ 6 กลยุทธ์  ดังนี้

            1.  ปลูกฝังคุณธรรม  ความสำนึกในความเป็นชาติไทย  และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่นักเรียนทุกคน

            2.  เพิ่มอัตราการเข้าเรียนในทุกระดับ  ทั้งเด็กทั่วไป  ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส  ลดอัตราการออกกลางคัน  และพัฒนารูปแบบการให้บริการการศึกษาขั้นพื้นฐานแก่เยาวชนที่อยู่นอกระบบการศึกษา

            3.  ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาสู่มาตรฐานการศึกษาของชาติ  พัฒนาผู้เรียน  สมรรถนะครูและบุคลากรอย่างเป็นระบบ  เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและปฐมวัย  และการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ผู้เรียนบรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรการศึกษาอย่างเต็มตามศักยภาพ

            4.  เร่งรัดพัฒนาความพร้อมในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้แก่สถานศึกษาและหน่วยงานการศึกษาในสังกัดเพื่อการเรียนรู้และการบริหารจัดการ

            5.  สร้างความเข้มแข็งและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารและการจัดการศึกษาเพื่อรองรับการกระจายอำนาจอย่างมีประสิทธิภาพบนหลักธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  และสถานศึกษา

            6.  เร่งพัฒนาการศึกษาและคุณภาพชีวิตนักเรียน  ครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้


[ ย้อนกลับ ]