การวิจัยเด็กออทิสติก ในห้องเรียนคู่ขนานสำหรับบุคคลออทิสติก

เขียนโดย: Administrator ใน ผลงาน/วิจัย

คำที่เกี่ยวข้องใน: Untagged 

Administrator

ชื่อผลงาน การวิจัยเด็กออทิสติก ในห้องเรียนคู่ขนานสำหรับบุคคลออทิสติก

ชื่อเรื่อง    การศึกษาการลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของเด็กออทิสติก โดยใช้เรื่องราวทางสังคม

ชื่อผู้วิจัย    นายศรเพชร  เหลวกูล ครูอัตราจ้าง 

หน่วยงาน   โรงเรียนวัดบ้านสวายสอ กลุ่มโรงเรียนบุรีรัมย์เมือง2 โทรศัพท์ 0883677460   E- mail. Sonpech082@gmail.com

 


บทคัดย่อ 

การจัดรูปแบบการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษแบบเรียนรวม  เป็นการจัดการศึกษาที่สนองตอบต่อนโยบายปฏิรูปการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561) ซึ่งการจะดำเนินการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นจะต้องประกอบไปด้วยปัจจัยต่างๆ รวมกันก่อให้เกิดคุณลักษณะของคำว่าเรียนรวมขึ้น เพราะก่อนจะเกิดรูปแบบการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมขึ้นนั้น ได้ก่อกำเนิดคำว่าการเรียนร่วมขึ้นมาก่อน ความแตกต่างของทั้งคำว่าเรียนร่วมและเรียนรวมนั้น  หากจะมองเพียงผิวเผินก็คงจะเข้าใจว่าทั้งสองคำนั้นแตกต่าง  คำว่าเรียนร่วม  มีไม้เอกอยู่บน “ร” ส่วนคำว่าเรียนรวมนั้นไม่มีไม้เอกอยู่บน “ร”  แต่ถ้าเปรียบเทียบความแตกต่างของทั้งสองคำให้เห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้น  จะต้องเข้าใจเด็กที่มีความต้องการพิเศษ และเปิดกว้างสำหรับโอกาสกับเด็กกลุ่มนี้

ฉะนั้นการเรียนรวมจึงมีผลด้านการศึกษาโดยตรงกับเด็กกลุ่มนี้มากเพราะต้องเข้าใจสถานการณ์ของสังคมโดยเฉเพาะเด็กออทิสติกที่มีปัญหา การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ปัญหาพฤติกรรมอารมณ์  การสื่อสาร  ผู้วิจัยจึงสนใจเรื่องทางสังคมที่จะแก้ปัญหาของเด็กออทิสติกให้มีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมให้ดีขึ้น จึงเกิดงานวิจัยนี้เกิดขึ้น

การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาการลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของเด็กออทิสติกใช้เรื่องราวทางสังคมกลุ่มตัวอย่างเป็นเด็กออทิสติกในห้องเรียนคู่ขนานออทิสติกโรงเรียนวัดบ้านสวายสอ  อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 2 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีคัดเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ เรื่องราวทางสังคม และแผนการสอน ใช้เวลาในการทดลอง 10  สัปดาห์ สัปดาห์ละ 5 วัน วันละ 50 นาที รวม 50 ครั้ง วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และแสดงผลการศึกษาด้วยกราฟ

ผลการศึกษาพบว่าเด็กออทิสติกที่ได้รับการสอนโดยใช้เรื่องราวทางสังคมมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ลดลง

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เรื่อง  ทรัพยากรธรรมชาติ 

ในท้องถิ่น  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   ชั้นประถมศึกษาปีที่  3

ปีการศึกษา  2551

[ ย้อนกลับ ]