ข่าวดีไตรคามสามัคคีวิทยา

เขียนโดย: นายประสงค์ เหลาฉลาด ใน คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต

คำที่เกี่ยวข้องใน: Untagged 

นายประสงค์  เหลาฉลาด

ข่าวดีไตรคามสามัคคีวิทยา

ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับสพป.บร.1 ของโรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา ได้เป็นตัวแทนเข้าไปแข่งระดับภาค 5 รายการ ดังนี้ ครับ
1. คิดเลขเร็ว ระดับ ป.4-6
2. คิดเลขเร็วระดับ ม.1-3
3. ซูโดกุระดับ ม.1-3
4. โครงงานคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา
5. โครงงานวิทยาศาสตร์ประภททดลอง ระดับมัธยมศึกษา

รวม 11 เหรียญทอง  5 เหรียญเงิน  3 เหรียญทองแดง 2 เข้าร่วม

ขอบคุณคณะครูและนักเรียนทุกคนทีร่่วมกันทำอย่างเต็มความรู้ความสามารถ...จากใจ ผอ.สงค์


[ ย้อนกลับ ]