การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านการวิจัย ในชั้นเรียนของครู วิทยาลัยการอาชีพสตึกฯ

เขียนโดย: Administrator ใน ผลงาน/วิจัย

คำที่เกี่ยวข้องใน: Untagged 

Administrator

เรื่อง : การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านการวิจัย ในชั้นเรียนของครู วิทยาลัยการอาชีพสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

เจ้าของผลงาน : ดร.ธีรกรณ์ พรเสนา
อังคาร ที่ 6 เดือน กันยายน พ.ศ.2559


บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านการวิจัยในชั้นเรียนสำหรับ ครู วิทยาลัยการอาชีพสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ (2) เพื่อศึกษาประสิทธิผลของหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านการวิจัย ในชั้นเรียนสำหรับครู วิทยาลัยการอาชีพสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ดำเนินการวิจัย 4 ขั้นตอน คือ
ขั้นตอนที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม ผู้วิจัยได้สร้างหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านการวิจัยในชั้น เรียนสำหรับครู ประกอบด้วยหน่วยการเรียนรู้ 5 หน่วย ผู้วิจัยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ 10 ท่าน มาประเมินความเหมาะสมของหลักสูตร ประเมินความสอดคล้องระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ ของหลักสูตร ประเมินความถูกต้องของเนื้อหาและวิธีการฝึกอบรมของหลักสูตร
ขั้นตอนที่ 2 การทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจัย ผู้วิจัยนำหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ไปทดลองครูวิทยาลัยการอาชีพ
สตึก จำนวน 15 คน ที่เข้าอบรมด้วยความสมัครใจ ในการทดลองนี้ทดสอบความรู้ ความเข้าใจ
วัดเจตคติที่มีต่อการวิจัยในชั้นเรียน ก่อนและหลังการฝึกอบรม ประเมินผลงานวิจัยในชั้นเรียน วิเคราะห์ข้อมูลโดยนำผลการทดสอบ การวัดเจตคติที่มีต่อการวิจัยก่อนและหลังมาเปรียบเทียบกันโดยใช้การทดสอบ ซายน์ (The Sign Test)
ขั้นตอนที่ 3 การติดตามผลการฝึกอบรม เป็นการติดตามผลการฝึกอบรมหลังผ่านการฝึกอบรมแล้ว 1 เดือน ผู้วิจัยและคณะวิทยากรได้ทำการทดสอบความรู้ ความเข้าใจการวิจัยและวัด
เจตคติที่มีต่อการวิจัยในชั้นเรียน สัมภาษณ์หัวหน้าแผนก จำนวน 3 คน เพื่อนร่วมงานของผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 3 คน และตรวจผลงานวิจัยของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ทดสอบความรู้ ความเข้าใจ และวัดเจตคติต่อการวิจัยในชั้นเรียน เพื่อเปรียบเทียบกับผลหลังการฝึกอบรมใช้การทดสอบซายน์ (The Sign Test)
ขั้นตอนที่ 4 ปรับปรุงหลักสูตรฝึกอบรม ผู้วิจัยนำหลักสูตรฝึกอบรมมาปรับปรุงแก้ไขโดยพิจารณาจากผลการประเมินความพึง พอใจที่มีต่อหลักสูตรฝึกอบรม ผลการประเมินความรู้ ความเข้าใจการวิจัยในชั้นเรียนของผู้เข้ารับการฝึกอบรม เจตคติที่มีต่อการวิจัย และผลงานวิจัยของผู้เข้ารับการฝึกอบรมแล้วนำข้อมูลเหล่านี้มาปรับปรุงทำให้ ได้หลักสูตรฝึกอบรมที่สมบูรณ์

ผลการวิจัยพบว่า


1. หลักสูตรฝึกอบรม มีองค์ประกอบ 7 ประการ คือ 1) หลักการและเหตุผลของการฝึกอบรม 2) วัตถุประสงค์การฝึกอบรม 3) โครงสร้างหลักสูตร 4) เนื้อหาและระยะเวลา 5) วิธีการฝึกอบรม 6) วัสดุอุปกรณ์และสื่อที่ใช้ในการฝึกอบรม 7) การวัดและประเมินผล มี 6 หน่วยการเรียนรู้ คือ 1) ครูกับการวิจัยในชั้นเรียน 2) การวิเคราะห์ปัญหาในชั้นเรียน 3) นวัตกรรมที่ใช้ในการแก้ปัญหาในชั้นเรียน 4) การเก็บรวบรวมข้อมูลในชั้นเรียน 5) การวิเคราะห์ข้อมูลในชั้นเรียน 6) การเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียน
2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ การวิจัยในชั้นเรียนหลังการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรมอย่างมีนัยสำคัญทาง สถิติที่ระดับ .01
3 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีเจตคติที่ดีต่อการวิจัยหลังการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
4. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีผลงานวิจัยในชั้นเรียนเสร็จตามกำหนด 15 เรื่อง เป็นผลงานวิจัยระดับดีมาก 9 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 60.00 ที่เหลืออยู่ในระดับดี 6 เรื่อง และไม่มีผลงานวิจัยในระดับดีเด่น

 


[ ย้อนกลับ ]