เว็บบล็อก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

แบ่งปันความคิด สร้างสังคมออนไลน์ด้วยงานขียนของคุณ
Category >> ผลงาน/วิจัย

เรื่อง : การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านการวิจัย ในชั้นเรียนของครู วิทยาลัยการอาชีพสตึก จังหวัดบุรีรัมย์


ชื่อผลงาน การวิจัยเด็กออทิสติก ในห้องเรียนคู่ขนานสำหรับบุคคลออทิสติก


ชื่อเรื่อง    การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชนแบบร่วมคิดร่วมทาเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1


ชื่อเรื่อง    การพัฒนารูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน


ชื่อเรื่อง    รายงานผลการพัฒนาชุดฝึกทักษะ เรื่อง การประดิษฐ์โมบายจากเส้นพลาสติก สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5ชื่อเรื่อง    การพัฒนาชุดสร้างความรู้ เรื่อง สมบัติของเลขยกกำลัง ตามแนวทฤษฎี คอนสตรัคติวิสซึม รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา  2553


ชื่อเรื่อง    รายงานการพัฒนาการอ่านและเขียนสะกดคำที่ประสมด้วยสระเปลี่ยนรูปและลดรูปที่มีตัวสะกด โดยใช้แบบฝึกทักษะและหนังสืออ่านเสริม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนวัดบ้านกะชาย   ปีการศึกษา  2553


ชื่อเรื่อง    การพัฒนาการดำเนินงานเสริมสร้างวินัยในตนเองของนักเรียนโรงเรียนฮั่วเคี้ยว อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์ (The  Development  of  Students'  Self-Discipline  Reinforcement,  Hua Chew  School, Muang  District,  Buriram Province.)


ชื่อเรื่อง    การพัฒนาการดำเนินงานควบคุมพัสดุโรงเรียนบ้านห้วยศาลา  อำเภอลำปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์ (A  Development  the  Operation  of  School  Supplies  Control,  Ban  Huai  Sala  School, Lam Plai Mat  District, Buriram  Province.)


เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

Site Login