ข้อมูลสารสนเทศ/งานบุคลากร


กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
50 ถนนอิสาณ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
โทร 0 4461 3034
   กลุ่มบริหารงานบุคคล
   Personnel Administration Group

** .....ยินดีต้อนรับสู่ กลุ่มบริหารงานบุคคล สพท.บร.1.....**
ใบลา
แสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษ
แสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด
ขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ขอมีบัตร กสจ.
ใบสมัคร กสจ.
ขออนุญาตมีอาวุธปืน.รับรองบุคคล
ขอพระราชทานเพลิงศพ
ขออนุญาตไปต่างประเทศ
ขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ขอใช้วุฒิ
ขอเปลี่ยนแปลงประวัติ
รายงานการศึกษาพระธรรมวินัย
คำร้องขอย้าย
รับรองบุคคล
หนังสือยินยอมการย้ายสับเปลี่ยน
ขอลาออกจากราชการ
แบบคำขอใบประกอบวิชาชีพ
ขอบคุณที่ใช้บริการค่ะ...........J  J J     
ขอมีบัตรประจำตัวบำนาญ
แบบใบลาอุปสมบท
แบบรายงานขอกลับเข้ารับราชการ
คำร้องขอย้ายผู้บริหาร
คำร้องขอย้ายผู้บริหาร(เพิ่มเติม)
คำร้องขอโอน
คำร้องขอตัดโอน
Y กลุ่มบริหารงานบุคคลเป็นของท่าน บริการเป็นของเรา........ Y
  เกณฑ์การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
   การบรรจุกลับ ว. 4
  เกณฑ์อัตรากำลังครูในสถานศึกษา
  ข้อมูล 10 มิ.ย.
  การประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
รัตติมา  พานิชอนุรักษ์
รอง ผอ.สพท.บร.เขต 1
กำกับ ดูแล กลุ่มบริหารงานบุคคล
    แนวทางการกำหนดกรอบอัตรากำลังและการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งข้าราชการครู
    และบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค (2) สพท.บร.1
                p   ตารางเปรียบเทียบการกำหนดระดับตำแหน่ง
                p    แบบประเมินค่างานตำแหน่ง ประเภททั่วไป
                         (ระดับชำนาญงานและระดับอาวุโส)
                p   แบบประเมินค่างานตำแหน่ง ประเภทวิชาการ
                         (ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ)
                         (ระดับเชี่ยวชาญ)

                    คณะทำงานของ สพท.บุรีรัมย์ เขต 1 ร่วมกันวิเคราะห์และเขียนค่างาน
    เพื่อให้ตรวจสอบและร่วมกันเสนอแนะ
     ประกาศผลการสอบคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
     เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
     หลักเกณฑ์เลื่อนวิทยฐานะใหม่
    พิธีถวายราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ
    กิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นราชสักการะ
    เนื่องในวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช พุทธศักราช 2552
    การพัฒนาบุคลากรและกิจกรรมสัมพันธ์(การแข่งขันกีฬาและจัดงานสังสรรค์)
    "สายสัมพันธ์เขตพื้นที่ 4+1 บุรีรัมย์"
    วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2552 ณ สายเพชรพาร์ค(สวนนกบุรีรัมย์)

วันนี้มีอะไร