**********************************************************************************
Promotion of Educational Provision Group
**********************************************************************************
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 : Office of Education Service, Buriram area 1
Web Board.
 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

โครงสร้างกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
งานธุรการ
กลุ่มงานส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา
กลุ่มงานส่งเสริมกิจการนักเรียน
กลุ่มงานส่งเสริมกิจการพิเศษ
กลุ่มงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพ

ข้อมูลทุนการศึกษา
แบบฟอร์ม

หนังสือรับรองสิทธิ กบข.
แบบฟอร์มโรงเรียนเอกชน
แบบฟอร์มเงินทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
แบบฟอร์มจัดตั้งกองลูกเสือ  

กฎหมาย ระเบียบ  คู่มือ & แนวปฏิบัติ

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
โรงเรียนเอกชน  
คู่มือการเทียบโอนผลการเรียน 
พ.ร.บ. การศึกษาภาคบังคับ 2545
แนวทางการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545

 เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรีย
กบข.
ลูกเสือ ยุวกาชาด
ข่าวการศึกษา
ก.ค.ศ.
ก.พ.
กยศ

 

 

                                                                        

                                                    

  

 

                                                             

  

 

                                       

 
วิสัยทัศน์ : Vision ประชาสัมพันธ์
 


ราต้องการให้องค์กรของเราเป็นอะไร :
What we want to be


กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเป็นองค์กร
ที่ทันสมัย สนับสนุนให้โรงเรียนเพียรพัฒนา
ก้าวหน้าสู่โรงเรียนเข้มแข็ง
เป็นแหล่งจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัย ให้ผู้เรียน
"เป็นคนดี มีคุณธรรม
นำความรู้ สู่ความสุขสัมฤทธิ์
ชีวิตพอเพียง"


รับนักเรียน  

 


ภาพกิจกรรมของกลุ่ม
   

   
   
   

 
Another Link
       

 

 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1