กลุ่มงานส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษาเอกชน

การขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนอาชีวศึกษาและศิลปศึกษา
 
แบบฟอร์ม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

แนะนำบุคลากร

   

นักวิชาการศึกษา 8 ว
     
           
   

นักวิชาการศึกษา 6 ว