งานธุรการ

ระเบียบ/กฎหมาย
แบบฟอร์ม
ข้อมูล/สารสนเทศ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

แนะนำบุคลากร

 

 

นายณรงค์ ศิริวงษ์พาณิชย์

เจ้าพนักงานธุรการ 5

     
 

นางสาวดวงกมล จารุวงศ์

เจ้าพนักงานธุรการ 5